GoDaddy
Avtale for Registrering Av Domenenavnproxy

7. november 2017

Vennligst les nøye denne domenenavnproxy-avtalen ("Avtalen"). Ved å bruke tjenestene og/eller nettstedet til Domains By Proxy, LLC, et aksjeselskap registrert i Delaware ("DBP"), samtykker du (som definert nedenfor) i alle vilkår og betingelser som fremgår heri og i DBP personvernpolicy, som er innlemmet ved referanse og som du kan se ved å klikke her.  Du bekrefter at DPB når som helst kan endre denne avtalen ved å legge ut de endrede vilkårene på deres nettsted, og at alle nye, forskjellige eller tilleggsfunksjoner som forandrer tjenestene gitt av DBP automatisk vil være underlagt denne avtalen. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av, eller hvis du har innvendinger mot vilkårene og betingelsene for denne avtalen og alle endringer hertil, må du ikke bruke eller ha tilgang til DBPs tjenester. Hvis du fortsetter å bruke DBPs tjenester og deres nettsted etter at slike endringer av denne avtalen er lagt ut, utgjør det din aksept av de endringene.

Denne avtalen er av og mellom DBP og deg, deres arvinger, representanter, agenter og entreprenører ("Du") og trer i kraft per dato for elektronisk utførelse. Denne avtalen fremsetter vilkårene og betingelsene for ditt forhold til DBP og din bruk av DBPs tjenester og utgjør hele avtalen mellom deg og DBP. Ved å bruke DBPs tjenester bekrefter du at du har lest, forstår og samtykker i å være bundet av alle vilkårene og betingelsene av denne avtalen, og videre at du samtykker i å være bundet av vilkårene i denne avtalen for transaksjoner inngått av:

 1. Du på dine egne vegne;
 2. Alle som handler som din agent; og
 3. Alle som bruker kontoen du har opprettet med DBP, enten transaksjonene skjedde på dine vegne og/eller var autorisert av deg.

Du samtykker i at du vil være bundet av fremstillinger som gjøres av tredjeparter som handler på dine vegne, som enten bruker eller  kjøper tjenester fra DBP. Du samtykker videre i at DBP ikke vil være bundet av uttalelser av generell natur på DBPs nettsted eller  DBPs reklamemateriale. Du samtykker videre i å overholde vilkårene og betingelsene som distribueres av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") (inkludert Uniforme retningslinjer for løsning av navntvist ("Retningslinjer for navntvist") og din registrator (dvs., personen eller enheten som er akkreditert av ICANN, som du registrerer domenenavn gjennom).

1. beskrivelse av DBPs private registreringstjenester

Når du abonnerer på DBPs private registreringstjeneste via en DBP-tilknyttet registrator, viser DBP kontaktinformasjonen sin i den offentlig tilgjengelige "Whois"-katalogen i stedet for din informasjon. DBP holder navnet ditt, post- og e-postadressen din og telefon- og faksnummeret ditt konfidensielt i henhold til del 4 i denne avtalen. Følgende informasjon (og ikke dine personlige opplysninger) gjøres offentlig tilgjengelig i "Whois"-katalogen som fastsatt av ICANN retningslinjer:

 1. DBPs navn som proxyregistrator for domenenavnet og en proxy-e-postadresse, telefonnummer og postadresse for proxyregistratorens kontaktinformasjon;
 2. En proxy -postadresse og et telefonnummer for domenenavnregistreringens tekniske kontakt;
 3. En proxy- e-postadresse, postadresse og telefonnummer for domenenavnregistreringens faktureringskontakt;
 4. En proxy-epostadresse, postadresse og telefonnummeret for domenenavnregistreringens faktureringskontakt;
 5. De primære og sekundære domenenavnserverne du utpeker for domenenavnet;
 6. Domenenavnet opprinnelige registreringsdato og utløpsdato for registreringen; og
 7. Registratorens identitet.

2. alle fordeler du har av domeneregistrering

Selv om DBP vil bli oppgitt i "Whois"-katalogen som registratoren for hver registrering av domenenavn som du utser, vil du beholde alle fordelene ved registrering av domenenavn vedrørende hver slik registrering av domenenavn, inkludert, underlagt avsnitt 4 nedenfor:

 1. Retten til å selge, overføre eller tildele hver domenenavnregistrering, som skal kreve kansellering av DBP-tjenestene forbundet med hver registrering av domenenavn;
 2. Retten til å kontrollere bruken av hver domenenavnregistrering, inkludert utpeking av de primære og sekundære domenenavnserverne som hvert domenenavn peker på;
 3. Retten til å kansellere hver registrering av domenenavn;
 4. Retten til å kansellere DBP-tjenestene forbundet med hver domenenavnregistrering og/eller dine personverntjenester med DBPP så kontraktinformasjonen din er oppgitt i "Whois"-katalogen; og
 5. Retten til å fornye hver domenenavnregistrering ved utløpet, underlagt din registrators gjeldende regler og retningslinjer.

3. PRIVAT INFORMASJON OG din varslingsplikt; fremstilling og garantier; KONTOSIKKERHET

Privat informasjon og din varslingsplikt 

Du samtykker i at du for hvert domenenavn som du bruker DBP-tjenester for, oppgir nøyaktig og oppdatert informasjon vedrørende følgende:

 1. Ditt navn, e-postadressen, postadressen, telefon- og faksnumre for domenenavnregistratoren kontakt;
 2. E-postadressen, postadressen, telefon- og faksnumre for domenenavnregistreringens tekniske kontaktperson;
 3. E-postadressen, postadressen, telefon- og faksnumre for domenenavnregistreringens administrative kontakt;
 4. E-postadressen, postadressen, telefon- og faksnumre for domenenavnregistreringens faktureringskontrakt; og
 5. Du samtykker i å gi statlig utstedt bilde-ID og/eller statlig utstedt bedrifts-ID i henhold til krav for å verifisere identiteten når den forespørres.

Du samtykker i:

 1. Informer DBP innen tre (3) kalenderdager når noen av de personlige opplysningene du har gitt ved abonnering på DBPs tjenester, endres;
 2. Svar innen tre (3) kalenderdager på eventuelle forespørsler fra DBP om å bestemme gyldigheten av privat informasjon du har oppgitt; og
 3. Svare punktlig på e-postmeldinger DBP sender deg vedrørende korrespondanse DBP har mottatt som enten er adressert til eller involverer deg og/eller din domenenavnregistrering, slik det fremgår nærmere av punkt 5 (c) nedenfor.
 4. For å tillate DBP å fungere som din valgte agent (slik begrepet er definert nedenfor) i tilfeller der DBP-tjenester blir lagt til eller kansellert fra domenenavnet ditt og for å lette en endring av registrantforespørsel (som nærmere beskrevet nedenfor). 

Det er ditt ansvar å holde dine personlige opplysninger oppdatert og nøyaktige til enhver tid.

Fornyelser

Du samtykker i at DBP avtaler med registratoren din om å belaste kredittkortet du har registrert hos registratoren, til registratorens dagjeldende priser.

Hvi DBP og/eller registratoren for ditt domenenavn av en eller annen grunn ikke kan belaste ditt kredittkort for hele beløpet av tjenesten som er gitt, eller hvis DBP og/eller registratoren får tilbakeført noe gebyr den allerede har belastet kredittkortet du har oppgitt, samtykker du i at DBP og/eller registratoren kan, uten varsel, benytte alle tilgjengelige rettsmidler for å inndrive betalingen, inkludert, men ikke begrenset til umiddelbar kansellering av alle tjenester DBP leverer til deg.

Fremstillinger og garantier

Du garanterer at all informasjon du har gitt til DBP er sann, fullstendig, aktuell og nøyaktig. Du garanterer også at du bruker DBPs private registreringstjenester i god tro, og at du ikke har kjennskap til at ditt domenenavn er i konflikt med rettighetene til en tredjepart eller en tredjeparts merkevare eller virksomhetsnavn. Du garanterer også at domenenavnet som registreres av DBP på dine vegne, ikke vil bli brukt i forbindelse med ulovlig aktivitet, eller i forbindelse med overføring av nettsøppel, eller noe som inneholder eller installerer virus, ormer, feil, trojanske hester eller annen kode, filer eller programmer som er utformet for, eller i stand til, å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare.

Kontosikkerhet

Du samtykker i at du er helt ansvarlig for å ivareta konfidensialiteten av ditt kundenummer/påloggings-ID  og passord ("Kontotilgangsinformasjon"). Du samtykker i å underrette DBP umiddelbart om enhver uautorisert bruk av din konto eller annet brudd på sikkerhet.  Du samtykker i at DBP ikke vil være ansvarlig for noe tap som du kan pådra deg som følge av at noen andre bruker din kontotilgangsinformasjon, enten med eller uten din kunnskap.  Videre samtykker du i at du kan holdes ansvarlig for tap som pådras av DBP eller en annen part som følge av at noen annen bruker din kontotilgangsinformasjon.  Av sikkerhetsformål, bør du oppbevare kontotilgangsinformasjonen på et sikkert sted og ta forholdsregler for å forhindre at andre får tilgang til din kontotilgangsinformasjon.  Du samtykker i at du er helt ansvarlig for all aktivitet i kontoen din, enten det initieres av deg eller av andre.  DBP frasier seg spesifikt ansvar for noen aktivitet i din konto, uansett om du autoriserte aktiviteten.

Utpekt byrå og Endring av registrantinformasjon

“UTPEKT AGENT” BETYR EN PERSON ELLER EN ENHET SOM DEN FØRSTE REGISTRANTEN ELLER EN NY REGISTRANT HAR GITT EKSPLISITT AUTORISASJON TIL Å GODKJENNE EN ENDRING AV REGISTRANT PÅ SINE VEGNE.  NÅR DET GJELDER DBP-TJENESTER, KAN DET OGSÅ OPPSTÅ BEHOV FOR EN ENDRING AV REGISTRANT FOR Å LEGGE TILRETTE FOR REGISTRERINGSINFORMASJONEN UNDER OG ETTER SALG AV ETHVERT DOMENENAVN, ENTEN SOM KJØPER ELLER SELGER, OG I OVERENSSTEMMELSE MED ICANNS ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR REGISTRANTER, BEKREFTER DU AT DU UTNEVNER   SOM DIN UTPEKTE AGENT UTELUKKENDE FOR Å GODTGJØRE MATERIELLE ENDRINGER I KONTAKTFINORMASJONEN FOR REGISTRERINGEN PÅ DINE VEGNE.&Nbsp;

4. DBPs rett til å avslå, suspendere, si opp tjenester og gi videre din personlige informasjon

Du forstått og samtykker i at DBP har absolutt rett og autoritet til, etter eget skjønn og uten noe som helst ansvar overfor deg, å gjøre følgende:

 1. Avslutt personverntjenesten (noe som betyr at informasjonen din blir tilgjengelig i "Whois"-katalogen) og/eller at navnet ditt og annen personlig informasjon som du oppga til DBP blir tilgjengelig for andre:  
  A. Når det er påkrevd av loven, må du i god tro tro på at slik handling er nødvendig for å være i overensstemmelse med lovens bestemmelser eller av hensyn til offentlig sikkerhet;
  B. Overholde juridisk prosedyre som vises på DBP eller som svar på en rimelig trussel om rettssaker mot DBP (som bestemt av DBP etter eget skjønn); eller
  C. Overholde ICANNs regler, retningslinjer eller prosedyrer.
 2. Løs alle krav fra tredjeparter, enten de trues eller gjennomføres, som oppstår som følge av din bruk av et domenenavn som DBP er registrator for, som oppgitt i "Whois"-katalogen på dine vegne; eller
 3. Utføre handlinger som DBP finner nødvendig:
  A. Dersom du bryter noen av bestemmelsen i denne avtalen eller BDP Antispam-retningslinjene;
  B. Beskytte integriteten og stabiliteten til, og å overholde registreringskravene, -vilkårene, -betingelsene og -retningslinjene til det gjeldende domenenavnregisteret og/eller registerleverandøren;
    C. Overholde gjeldene lover, myndighetsreguleringer eller -krav, innstevninger til retten, rettskjennelser eller anmodninger fra juridiske instanser; 
  D. Å overholde ICANNs retningslinjer for å løse konflikter eller ICANNs retningslinjer for å endre registrant;
  E. Å unngå økonomisk tap eller juridisk ansvar (sivilt eller kriminelt) hos DBP, dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, aksjonærer, agenter, ledelse, styremedlemmer og ansatte;
  F. Hvis domenenavnet DBP er registrant på vegne av deg, bryter eller krenker merkevaren til en tredjepart, eller et handelsnavn eller andre juridiske rettigheter; og
  G. Hvis DBP får vite at du bruker DBPs tjenester på en måte (som bestemt av DBP etter eget skjønn):
 • er ulovlig eller fremmer eller oppmuntrer til ulovlig aktivitet;
 • fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i barneporno eller utnyttelse av barn;
 • fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i terror, vold mot mennesker, dyr eller eiendom;
 • fremmer, oppmuntrer til eller engasjerer seg i noen søppelpost eller annen uoppfordret bulk-e-post, eller data- eller nettverkshacking;
 • bryter med Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 eller lignende lovgivning, eller fremmer, oppfordrer til eller engasjerer i salg eller distribuering av reseptbelagte medisiner uten en gyldig resept; 
 • krenker de immaterielle rettighetene til en annen bruker eller annen person eller enhet;
 • utgjør et brudd på personvern- eller offentlighetsrettigheter til en annen bruker eller annen person eller enhet, eller bryter en konfidensialitetsplikt du har overfor en annen bruker eller en annen person eller enhet.
 • forstyrrer driften av DBPs tjenester;
 • inneholder eller installerer virus, trojanske hester eller andre koder, filer eller programmer som er beregnet på, eller i stand til, å forstyrre, skade eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller maskinvare; eller
 • inneholder falsk eller villedende språk, ubegrunnede eller komparative påstander om DBP eller DBPs tjenester.

Du forstår og samtykker videre i at dersom DSP er oppgitt som saksøkt, eller gransket i påvente av noen rettslig eller administrativ behandling som følge av din domenenavnregistrering eller din bruk av DPBs tjenester, kan din private registreringstjeneste kanselleres. Det betyr at domenenavnregistreringen vil gå tilbake til deg, og din identitet vil derfor fremgår av Whois-katalogen som registrator.

Hvis:

 1. DBP iverksetter noen av tiltakene som fremgår av underpunkt i, ii eller iii ovenfor eller avsnitt 5; og/eller
 2. Du velger å kansellere DBPs tjenester av en hvilken som helst årsak --

Verken DBP eller din registrator vil refundere noen som helst gebyrer betalt av eg.

5. videresending av kommunikasjoner

a. Videresending av korrespondanse

For så vidt som DBPs navn, postadresse og telefonnummer vil være oppgitt i Whois-katalogen, samtykker du i at DBP vil gå gjennom og videresende kommunikasjoner adressert til ditt domenenavn som er mottatt via e-post, rekommandert post eller sporbar kurer (som UPS, FedEx eller DHL), eller A-post. Du bekrefter spesifikt at DBP ikke vil videresende A-post til deg (bortsett fra juridiske merknader), reklamepost eller andre uoppfordrede kommunikasjoner (enten de leveres via e-post, faks, post eller telefon), og du autoriserer DBP videre til enten å slette slike kommunikasjoner eller returnere alt uåpnet til avsender. Du samtykker i å frasi deg alle krav som følge av at du ikke har mottatt kommunikasjoner rettet mot ditt domenenavn men ikke videresendt til deg av DBP.

b. Videresending av e-post

Whois-katalogen krever en e-postadresse for hver domenenavnregistrering som er kjøpt. Når du kjøper en privat domeneregistrering, oppretter DBP en privat e-postadresse for det domenenavnet, "@domainsbyproxy.com". Deretter, når meldinger sendes til den private e-postadressen, behandler DBP dem i henhold til e-postinnstillingen du valgte for det bestemte domenenavnet. Du har tre (3) e-postinnstillinger du kan velge mellom. Du kan velge å:

 1. Få alle meldingene videresendt;
 2. Får alle meldingene filtrert for søppelpost og deretter videresendt; eller
 3. Få ingen av meldingene videresendt.

Som ved alle kommunikasjoner, samtykker du i å frasi deg alle krav som følge av at du ikke har mottatt e-post rettet mot ditt domenenavn men ikke videresendt til deg av DBP.

c. Kunngjøringer vedrørende korrespondanse og din forpliktelse til å svare

Når DBP mottar sertifisert eller sporbar kurerpost eller juridiske merknader adressert til ditt domenenavn, vil DBP i de fleste tilfeller videresende posten til deg via e-post. Hvis du ikke svarer på e-posten fra DBP eller korrespondansen DBP har mottatt vedrørende din registrering av domenenavn gjelder en  tvist av noe slag eller på annen måte krever umiddelbar handling, kan DBP straks åpenbare din identitet og/eller kansellere DBPs private registreringstjeneste vedrørende enten de(n) aktuelle domenenavnregistreringen(e). Dette betyr at Whois-katalogen igjen vil vise ditt navn, din postadresse, e-postadresse og telefonnummeret du har oppgitt til DBP.

d. Ytterligere administrasjonsgebyrer

DBP forbeholder eg retten til å belaste deg for  rimelige   "administrative gebyrer" eller "behandlingsgebyrer" for (i)  oppgaver DBP kan utføre utenfor det normale omfanget av sine tjenester, (ii) tilleggstid og/eller kostnader som kan påløpe ved levering av sine tjenester, og/eller (iii) din manglende overholdelse av denne avtalen (som fastsatt av etter eget og absolutte forgodtbefinnende). Typiske administrative eller behandlingsgebyrscenarioer  inkluderer, men er ikke begrenset til (i) kundeservicesaker som  krever personlig tilleggstid og oppmerksomhet; (ii)  tvister som krever regnskaps- eller  juridiske tjenester, enten de utføres av DBPs personale eller av eksterne firmaer betalt av DBP; (iii) erstatning av alle kostnader og gebyrer, inkludert prisen på tjenestene, pådratt av DBP som resultatet av tilbakeførte posteringer eller andre betalingstvister anført av deg, din bank eller betalingsbehandler. Disse administrative gebyrer eller behandlingsgebyrer vil faktureres betalingsmetoden du har oppgitt hos  din registrator.

Du samtykker i å frasi deg retten til rettssak med jury i noe søksmål eller som finner sted i forbindelse med eller med utgangpunkt i denne avtalen.

6. begrensninger av ansvar

DBP SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, STRAFF FOR SKADEVOLDEREN, SPESIAL ELLER FØLGESKADER, UANSETT ÅRSAK, UANSETT HVORDAN DET ER FORBUNDET MED DENNE AVTALEN, DIN DOMENENAVNREGISTRERING, DBPS TJENESTER, BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DBPS NETTSTED ELLER MATERIALET OG INNHOLDET AV NETTSTEDET ELLER NOEN ANDRE NETTSTEDER KNYTTET TIL DBP-NETTSTEDET ELLER DIN FORSYNING AV PERSONLIG IDENTIFISERBAR INFORMASJON TIL DBP ELLER NOEN TREDJEPART. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER UANSETT OM DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, CULPAANSVAR, GARANTI, FORSØMMELSE, STRENGE ANSVAR ELLER NOE ANNET GRUNNLAG, SELV OM DBP ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER SLIKE SKADER MED RIMELIGHET KUNNE FORUTSES. DA VISSE JURISDIKSJONER IKKE TILLATER BEGRENSNINGEN ELLER ELIMINERINGEN AV ANSVAR FOR FØLGE- ELLER TILFELDIGE SKADER, SKAL DBPS ANSVAR I SLIKE JURISDIKSJONER VÆRE BEGRENSET TIL DET LAVESTE BELØPET SOM ER TILLATT VED LOV.

VIDERE FORSTÅR DU OG SAMTYKKER I AT DBP FRASIER EG ETHVERT TAP ELLER ANSVAR SOM ER RESULTATET AV:

 1. DEN UTILSIKTEDE REDEGJØRINGEN ELLER TYVERIET AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER;
 2. FORSINKELSER I TILGANG TIL ELLER AVBRUDD PÅ VÅRT NETTSTED ELLER NETTSTEDENE TIL VÅRE TILKNYTTEDE REGISTRATORER;
 3. MANGLENDE LEVERING AV DATA ELLER FEILLEVERING MELLOM DEG OG DBP;
 4. FORSØMMELSE MED Å FORNYE EN PRIVAT DOMENENAVNREGISTRERING, UANSETT GRUNN;
 5. DEN UAUTORISERTE BRUKEN AV DIN DBP-KONTO ELLER NOEN AV DBPS TJENESTER;
 6. FEIL, UTELATELSER ELLER FEILOPPLYSNINGER FRA DBP;
 7. SLETTING AV, FORSØMMELSE I Å LAGRE, BEHANDLE ELLER HANDLE PÅ E-POSTMELDINGER SOM ER VIDERESENDT ENTEN TIL DEG ELLER DIN PRIVATE DOMENENAVNREGISTRERING;
 8. BEHANDLING AV OPPDATERT INFORMASJON VEDRØRENDE DIN DBP-KONTO; OG/ELLER
 9. ENHVER HANDLING ELLER UTELATELSE SOM SKYLDES DEG ELLER DINE AGENTER (ENTEN DET ER AUTORISERT AV DEG ELLER IKKE).

7. skadesløsholdelse

Du samtykker i å ettergi, forsvare og holde skadesløs DBP, deres morselskaper, datterselskaper, tilknytningspartnere, aksjonærer, agenter, styremedlemmer, representanter og ansatte og din registrator, mot alle krav, ansvar, tap, skade eller kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som oppstår som følge av eller som på noen måte er tilknyttet denne avtalen, tjenestene som er gitt herunder av DBP, DBPs nettsted, din konto med DBP, din bruk av din domenenavnregistrering, og/eller tvister som oppstår i forbindelse med dispute policy.

8. DBP-garantifrasigelse

DBP, DERES MORSELSKAPER, DATTERSELSKAPER, AKSJONÆRER AGENTER, STYREMEDLEMMER, REPRESENTANTER OG ANSATTE FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER AV ALLE SLAG I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, TJENESTEN SOM ER GITT HERUNDER, DBPS NETTSTED ELLER NOEN ANDRE NETTSTEDER KNYTTET TIL DBP-NETTSTEDET, ENTEN UTTRYKTE ELLER ANTYDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE ANTYDEDE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. ALLE DBP-TJENESTER, SÅ VEL SOM DBP-NETTSTEDET, ER GITT "SOM DE ER". DITT ABONNEMENT PÅ OG BRUK AV DPS' TJENESTER OG DERES NETTSTED SKJER UTELUKKENDE FOR DIN EGEN RISIKO. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASIGELSEN AV ANTYDEDE GARANTIER, I SÅ FALL VIL KANSKJE IKKE FORANNEVNTE FRASIGELSE GJELDE FOR DEG.

9. opphavsrett og merkevare

Du forstår og samtykker i at alt innhold og alle materialer i denne avtalen, personvernpolicyen og DBP-nettstedet som finnes her , er beskyttet av de forskjellige opphavsretts-, patent-, varemerke-, servicemerke- og forretningshemmelighetslover i USA, så vel som alle andre aktuelle eierrettigheter og -lover, og at DBP uttrykkelig forbeholder seg retten til alt slikt innhold og materiale.

Videre forstår du og samtykker i at du forbys å bruke, på noen som helst måte, å bruke noe av forannevnte innhold og materiale uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra DBP. Ingen lisens eller rett under noen opphavsrettslov, patent-, varemerke-, servicemerke- eller annen eiendomsrett eller lisens er gitt deg eller overdratt til deg via denne avtalen eller på annen måte.

10. diverse bestemmelser

a. Ugyldighet; Konstruksjon; Hel avtale

Dersom noen del av denne avtalen skal anses for å være ulovlig, urettskraftig eller ugyldig, helt eller delvi, skal den bestemmelsen endres i minimal grad nødvendig for å gjøre den lovlig, rettskraftig og gyldig. Lovligheten, rettskraften og gyldigheten av de resterende bestemmelsene i denne avtalen skal ikke påvirkes eller svekkes. Overskriftene heri vil ikke være å anse som en del av denne avtalen. Du samtykker i at denne avtalen, inkludert retningslinjene den innlemmer ved referanse, utgjør den hele og eneste avtalen mellom deg og DBP vedrørende tjenestene som omtales heri.

b. Styrende lov; rettssted; frasigelse av rettssak med jury

Denne avtalen skal styres i alle henseender av lovene og rettslige avgjørelser i Maricopa County, Arizona, ekskl. deres regler for lovkollisjoner. Med unntak av det som er oppgitt nedenfor, samtykker du i at enhver handling som er forbundet med eller som oppstår med bakgrunn i denne avtalen, skal fremføres utelukkende i domstolene i Maricopa County, Arizone. For pådømmelse i tvister som involverer domenenavnregistrering, samtykker du i underlegge deg den eksklusive jurisdiksjonen og rettsstedet til U.S. District Court for District of Arizona, med beliggenhet i Phoenix, Arizona. Du samtykker i å frasi deg retten til rettssak med jury i ethvert søksmål, uansett rettssted, som finner sted i forbindelse med eller med utgangpunkt i denne avtalen.

c. Merknader

Alle meldinger til deg fra DBP vil bli sendt til e-postadressen du har gitt til DBP. E-postmeldinger kal anses for å være gyldige tjuefire (24) time retter at e-posten er sendt av DBP, med mindre DBP får melding om at e-postadressen er ugyldig. I så fall kan DBP gi deg beskjed via A-post eller rekommandert post, mot kvittering. Alle meldinger fra deg til DBP skal sendes via rekommandert post med kvittering eller sporings-ID til:

   Domains By Proxy, LLC
   V/Hovedstyret
   14455 North Hayden Rd.
   Suite 219
   Scottsdale, AZ 85260

Merknader som er sendt via rekommandert post eller sporbar kurer skal anses for å være gjeldende fem (5) dager etter postleggingsdatoen.

d. Insurance

Hvis du mot formodning mister din domenenavnregistrering til en tredjepart utelukkende som resultat av DBP uaktsomme handlinger (og fraværende svindel eller annen forsømmelse eller forsettlig forsømmelse begått av en tredjepart), kan du forsikres mot likt tap gjennom DBPs profesjonelle ansvarsforsikringspolise, som for tiden er fulltegnet av American International Insurance Company. Hver krav er selvsagt underlagt granskning fra daværende speditør, i fakta og omstendigheter omkring det kravet. Hvis du har grunn til å tro at omstendigheter foreligger som gir grunn til å sende inn et forsikringskrav, ber vi deg sende en skriftlig merknad (der du spesifiserer grunnlaget for hvert krav) via rekommandert pot, mot kvittering, til:

   Domains By Proxy, LLC
   v/Forsikringskrav
   14455 North Hayden Rd.
   Suite 219
   Scottsdale, AZ 85260

e. Skadesløsholdelse

Hvis du mot formodning mister din domenenavnregistrering til en tredjepart utelukkende som resultat av DBPs forsettlige forsømmelse, vil din registrator ("skadesløsholdende part") holde deg skadesløs mot ethvert tap, enhver skade eller kostnad (inkludert rimelige advokatsalærer) som resulterer av noe krav, søksmål, rettsforfølgelse, eller krav som oppstår som følge av eller knyttet til tapet av din domenenavnregistrering. Slike forpliktelser til skadesløsholdelse i henhold til dette avsnittet 10(e) forutsetter følgende:

 1. At du punktlig gir både DBP og den skadesløsholdende parten skriftlig varsel om kravet eller tiltaket og gir rimelig assistanse til den skadesløsholdende parten, for egen regning, i forbindelse dermed, og
 2. At den skadesløsholdende parten har rett, etter eget forgodtbefinnende, til å kontrollere og rette forsvaret mot et oppgjør av et slikt krav eller søksmål.

Alle merknader vedrørende skadesløsholdelse skal, vedrørende DBP, sendes i samsvar med avnitt 10(c) i denne avtalen. Vedrørende din registrator, skal merknader vedrørende skadesløsholdelse sendes i samsvar med merknadsbestemmelsene som står i din registrators domenenavn-registreringsavtale.

f. Avtaleperiode; Overlevelse

Vilkårene for denne avtalen skal fortsette å være i full effekt så lenge DBP er registrator for noe domenenavn på dine vegne. Avsnitt 5 (Videresending av kommunikasjoner), 6 (Begrensning av ansvar), 7 (Skadesløsholdelse), 8 (Garantifrasigelse) og 10 (Diverse bestemmelser) skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen.


07.11.17
© 2014-2017 GoDaddy.com, LLC