GoDaddy

RETNINGSLINJER FOR ENHETLIG LØSNING AV TVISTER OM DOMENENAVN

Sist revidert: 24.10.2019

(Som godkjent av ICANN 24. oktober 1999)

1. Formål

Disse retningslinjene for enhetlig løsning av tvister om domenenavn («retningslinjene») er innført av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN») og er innlemmet ved referanse i registreringsavtalen din. Disse beskriver betingelsene i forbindelse med tvister mellom deg og en hvilken som helst annen part enn oss (registranten) over registreringen og bruken av et Internett-domenenavn som er registrert av deg. Prosedyrer under disse retningslinjenes paragraf 4 gjennomføres i henhold til reglene for retningslinjer for enhetlig løsning av tvister om domenenavn («prosedyrereglene»), som er tilgjengelige her, og supplerende regler fra den valgte tjenesteleverandøren av den administrative tvisteløsningen.

2. Dine representasjoner

Ved å søke om å registrere et domenenavn, eller ved å be oss opprettholde eller fornye registreringen av et domenenavn, fremstiller du og garanterer overfor oss herved at (a) uttalelsene du ga i din registreringsavtale er fullstendige og nøyaktige, (b) registreringen av domenenavnet vil ikke, så langt du kjenner til, bryte eller på annen måte krenke rettighetene til noen tredjepart, (c) du registrerer ikke domenenavnet for et ulovlig formål og (d) du vil ikke med overlegg bruke domenenavnet til å bryte gjeldende lover eller forskrifter. Det er ditt ansvar å avgjøre hvorvidt registreringen av ditt domenenavn bryter en annen parts rettigheter.

3. Kanselleringer, overføringer og endringer

Vi vil kansellere, overføre eller på annen måte foreta endringer i registreringer av domenenavn i henhold til følgende omstendigheter:

 1. underlagt bestemmelsene i paragraf 8, vår mottak av skriftlige eller behørige elektroniske instruksjoner fra deg eller din autoriserte agent til å iverksette et slikt tiltak,
 2. vårt mottak av en kjennelse fra en domstol eller voldgiftsdomstol (kompetent jurisdiksjon) som krever en slik handling, og/eller
 3. vårt mottak av en beslutning fattet i et administrativt panel du tok del i, og som ble gjennomført i henhold til disse retningslinjene eller en senere versjon av disse retningslinjene som er innført av ICANN. (se paragraf 4(i) og (k) nedenfor.)
 4. Vi kan også kansellere, overføre eller på annen måte foreta endringer i en registrering av domenenavn i samsvar med betingelsene for din registreringsavtale eller andre juridiske krav.

4. Obligatorisk administrativ prosedyre

Denne paragrafen beskriver typen tvister der du må følge en obligatorisk administrativ prosedyre. Disse prosedyrene vil gjennomføres innenfor en av tjenesteleverandørene for administrativ tvisteløsning som er oppgitt her (hver av dem er en «leverandør»).

 1. Gjeldende tvister. Det kreves at du underlegger deg en administrativ prosedyre hvis en tredjepart (en «klager») fremsetter overfor den aktuelle leverandøren, i samsvar med prosedyrereglene, at
  • domenenavnet ditt er identisk med eller til forveksling lik et varemerke eller tjenestemerke som klageren har rettigheter til, og
  • du ikke har rettigheter eller legitime interesser i domenenavnet, og at
  • domenenavnet ditt er registrert og brukes i ond hensikt.
  I behandlingsprosessen må saksøkeren bevise at alle disse tre elementene foreligger.
 2. Dokumentasjon for registrering og bruk i ond hensikt. Med henblikk på paragraf 4(a)(iii), skal følgende forhold, spesielt, men uten begrensning, dersom panelet finner at de foreligger, være dokumentasjon for registreringen og bruken av et domenenavn i ond hensikt:
  • omstendigheter som viser at du har registrert eller anskaffet domenenavnet hovedsakelig med henblikk på å selge, leie eller på annen måte overføre domenenavnregistreringen til klageren som er eieren av varemerket eller tjenestemerket, eller til en konkurrent av klageren, for en verdi som er høyere enn de dokumenterte utleggskostnadene som er direkte knyttet til domenenavnet, eller
  • du har registrert domenenavnet for å forhindre at eieren av varemerket eller tjenestemerket viser merket på et tilsvarende domenenavn, forutsatt at du har et mønster for slik atferd, eller
  • du har registrert domenenavnet hovedsakelig med det formål å skade en konkurrents virksomhet, eller
  • ved å bruke domenenavnet har du med hensikt prøvd å trekke Internett-brukere til nettstedet ditt eller et annet sted på nettet, der dette er gjort for å oppnå kommersiell gevinst og ved å gjøre det sannsynlig at brukerne forveksler deg med klagerens merke, for eksempel i forhold til kildekoden, sponsorforhold, tilknytning eller godkjenning av ditt nettsted eller et produkt eller en tjeneste på ditt nettsted.
 3. Slik demonstrerer du dine rettigheter og legitime interesser i domenenavnet i svaret til en klager. Når du får en klage, bør du se i paragraf 5 i Prosedyrereglene for å avgjøre hvordan ditt svar skal utarbeides. Hvilke som helst av følgende omstendigheter, spesielt, men uten begrensning, dersom de underbygges basert på panelets evaluering av all fremlagt dokumentasjon, skal demonstrere dine rettigheter eller legitime interesser i domenenavnet med henblikk på paragraf 4(a)(ii):
  • bruk av, eller demonstrerbare forberedelser til å bruke domenenavnet eller et navn tilsvarende domenenavnet i forbindelse med et reelt tilbud av varer eller tjenester før du blir varslet om tvisten, eller
  • du (som enkeltperson, bedrift eller annen organisasjon) er allment kjent for domenenavnet, selv om du ikke har ervervet deg varemerke- eller tjenestemerkerettigheter, eller
  • du foretar legitim, ikke-kommersiell eller rettferdig bruk av domenenavnet, uten intensjon om kommersiell gevinst for å trekke til deg forbrukere på en villedende måte eller for å svekke varemerket eller tjenestemerket det dreier seg om.
 4. Valg av leverandør. Klageren skal velge leverandøren fra blant de som er godkjent av ICANN ved å sende klagen til leverandøren. Den valgte leverandøren vil administrere prosessen, bortsett fra i tilfeller med konsolidering som beskrevet i paragraf 4(f).
 5. Initiering av sakførsel og prosess og utnevnelse av administrasjonspanel. Reglene for forretningsorden uttrykker at prosedyren for å initiere og gjennomføre en sakførsel og for å utnevne panelet som vil avgjøre tvisten («administrasjonspanelet»).
 6. Konsolidering. Hvis det oppstår flere tvister mellom deg og en klager, kan enten du eller klageren begjære å konsolidere tvistene innfor ett enkelt administrasjonspanel. Denne begjæringen skal skje til det første administrasjonspanelet utnevnt til å behandle en forestående tvist mellom partene. Dette administrasjonspanel kan konsolidere alle og enhver slik tvist etter eget kjønn, forutsatt at tvistene som reises styres av disse retningslinjene eller en senere versjon av disse retningslinjene innført av ICANN.
 7. Gebyrer. Alle gebyrer belastet av en leverandør i forbindelse med en tvist som behandles av et administrasjonspanel i henhold til disse retningslinjene, skal betales til klager, bortsett fra i tilfeller der du velger å utvide det administrasjonspanel fra én til tre paneldeltakere som angitt i paragraf 5(b)(iv) i reglene for forretningsorden. I så fall vil alle gebyrer fordeles jevnt mellom deg og klager.
 8. Vår involvering i administrative prosedyrer. Vi deltar ikke og vil heller ikke delta i administrasjonen eller gjennomføring av noen prosess innfor et administrasjonspanel. Videre vil vi ikke være ansvarlige som resultat av noen beslutning tatt av administrasjonspanelet.
 9. Rettsmidler. Rettsmidlene som er tilgjengelige for en klager i henhold til noen rettsprosess innfor et administrasjonspanel, skal være begrenset til å kreve kanselleringen av ditt domenenavn eller overføringen av registreringen av ditt domenenavn til klageren.
 10. Varsling og publisering. Leverandøren skal varsle oss om enhver beslutning foretatt av et administrasjonspanel vedrørende et domenenavn du har registrert hos oss. Alle vedtak under disse retningslinjene vil publiseres i sin helhet over Internett, bortsett fra når et administrasjonspanel i et sjeldent tilfelle beslutter å redusere deler av sitt vedtak.
 11. Tilgjengelighet av rettsforhandlinger. De obligatoriske kravene til administrative prosedyrer som fremgår av paragraf 4 skal ikke forhindre verken deg eller klageren fra å sende tvisten til en kompetent domstol for uavhengig løsning før hver obligatoriske administrative prosedyre påbegynnes eller etter den er sluttført. Dersom et administrasjonspanel beslutter at din domenenavnregistrering skal kanselleres eller overføres, vil vi vente i ti (10) virkedager (som observert på vårt hovedkontor) etter at vi er informert av den aktuelle leverandøren av administrasjonspanelets beslutning før det vedtaket implementeres. Vi vil deretter implementere beslutningen med mindre vi har mottatt fra deg innen den perioden på ti (10) virkedager offisiell dokumentasjon (som en kopi av klagen, fil-stemplet av rettssekretæren) at du har innledet rettssak mot klageren i en jurisdiksjon der klager har underlagt seg paragraf 3(b)(xiii) prosedyrereglene. (Generelt sett er den jurisdiksjonen enten der hovedkontoret ligger eller din adresse som fremgår av vår WHOIS-database. Se paragraf 1 og 3(b)(xiii) i prosedyrereglene for mer informasjon.) Dersom vi mottar den dokumentasjonen innen en periode på ti (10) virkedager, vil vi ikke implementere administrasjonspanelets beslutning, og vi vil ikke reise videre søksmål, inntil vi mottar (i) dokumentasjon som er tilfredsstillende for oss på en løsning mellom partene, (ii) dokumentasjon som er tilfredsstillende for oss på at søksmålet er henlagt eller trukket tilbake, eller (iii) en kopi av en kjennelse fra domstolen som henlegger din sak eller kjennelse av at du ikke har rett til å fortsette å bruke domenenavnet ditt.

5. Alle andre disputter og rettstvister

Alle andre tvister mellom deg og noen annen part enn oss selv, vedrørende registrering av domenenavn, som ikke reises i henhold til bestemmelsene for obligatorisk administrativ prosedyre i paragraf 4, skal løses mellom deg og den andre parten gjennom en domstol, voldgiftsdom eller annen sakførsel som kan være tilgjengelig.

6. Vår involvering i tvister

Vi vil ikke delta på noen måte i noen tvist mellom deg og noen annen part enn oss selv, vedrørende registreringen og bruken av ditt domenenavn. Du skal ikke oppgi oss som part eller på annen måte inkludere oss i en slik prosess. Hvis vi nevnes som en part i en slik sak, forbeholder vi oss retten til å reise ethvert forsvar som anses som hensiktsmessig, og iverksette alle andre tiltak som måtte være nødvendig for å forsvare oss.

7. Opprettholde status quo

Vi vil ikke kansellere, overføre, aktivere, deaktivere eller på annen måte endre status for noen domenenavnregistrering i henhold til disse retningslinjene, med unntak av det som står i paragraf 3 overfor.

8. Overføringer under en tvist

Overføring av et domenenavn til en ny innehaver

Du kan ikke overføre registreringen av ditt domenenavn til en annen innehaver (i) under en forestående administrativ prosess som er reist i henhold til paragraf 4 eller i en periode på femten (15) virkedager (som overholdes der vårt hovedkontor ligger) etter at en slik prosess er sluttført, eller (ii) under en forestående rettsforhandling eller voldgiftsdom som er startet i forhold til ditt domenenavn, med mindre parten som domenenavnregistreringen blir overført til samtykker skriftlig i å være bundet av domstolens eller voldgiftsmannens beslutning. Vi forbeholder oss retten til å kansellere enhver overføring av en registrering av et domenenavn til en annen innehaver, som gjøres i strid med dette underpunktet.

Endring av registratorer

Du kan ikke overføre domenenavnregistreringen din til en annen registrant under en forestående administrativ prosedyre reist i henhold til paragraf 4 eller på en periode på femten (15) virkedager (som gjelder der hovedforretningsstedet ligger) etter at en slik prosedyre er avsluttet. Du kan overføre administrasjon av din domenenavnregistrering til en annen registrant under en forestående sivil rettssak eller voldgiftsdom, forutsatt at domenenavnet du har registrert hos oss skal fortsatt være underlagt prosedyrene som er startet mot deg i samsvar med disse retningslinjenes betingelser. Hvis du overfører en domenenavnregistrering til oss under påvente av en rettssak eller voldgiftsdom, skal den tvisten bli værende underlagt retningslinjene for domenenavntvisten som domenenavnregistreringen ble overført fra.

9. Endringer av retningslinjene

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre retningslinjene med ICANNs tillatelse. Vi vil legge ut våre reviderte retningslinjer her minst tretti (30) kalenderdager før de trer i kraft. Med mindre disse retningslinjene allerede har vært påberopt i en klage til en forsyner, hvori versjonen av retningslinjene om er gyldige på tidspunktet de ble påberopt, vil gjelde for deg frem til tvisten er løst, skal alle slike endringer være bindene for deg med hensyn til noen tvist i domenenavnregistrering, enten tvisten oppsto på den effektive datoen for endringen vår, før eller etter. Hvis du har innvendinger mot en endring i disse retningslinjene, er ditt eneste rettsmiddel å kansellere din domenenavnregistrering hos oss, forutsatt at du ikke vil ha rett til en tilbakebetaling av noen gebyrer du betalte til oss. De reviderte retningslinjene vil gjelde for deg til du kansellerer din registrering av domenenavn.