GoDaddy

AVTALE FOR DOMAINS BY PROXY
AVTALE OM DOMENENAVN-PROXY

Sist revidert: 30.10.2019

Vennligst les denne avtalen for proxy for domenenavn nøye («avtalen»). Ved å bruke tjenestene og/eller nettstedet til Domains By Proxy, LLC, et aksjeselskap i Delaware («DBP»), samtykker du (som definert nedenfor) i alle vilkår og betingelser som fremgår heri og i DBP personvernpolicy, som er innlemmet ved referanse og som du kan se ved å klikke her Du bekrefter at DPB når som helst kan endre denne avtalen ved å legge ut de endrede vilkårene på deres nettsted, og at alle nye, forskjellige eller tilleggsfunksjoner som forandrer tjenestene gitt av DBP automatisk vil være underlagt denne avtalen. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av, eller hvis du har innvendinger mot vilkårene og betingelsene for denne avtalen og alle endringer hertil, må du ikke bruke eller ha tilgang til DBPs tjenester. Hvis du fortsetter å bruke DBPs tjenester og deres nettsted etter at slike endringer av denne avtalen er lagt ut, utgjør det din aksept av de endringene.

Denne avtalen er av og mellom DBP og deg, deres arvinger, representanter, agenter og entreprenører («du») og trer i kraft per dato for elektronisk utførelse. Denne avtalen fremsetter vilkårene og betingelsene for ditt forhold til DBP og din bruk av DBPs tjenester og utgjør hele avtalen mellom deg og DBP. Ved å bruke DBPs tjenester bekrefter du at du har lest, forstår og samtykker i å være bundet av alle vilkårene og betingelsene av denne avtalen, og videre at du samtykker i å være bundet av vilkårene i denne avtalen for transaksjoner inngått av:

  i. du på dine egne vegne
  ii. alle som handler som din agent, og
  iii. alle som bruker kontoen du har opprettet med DBP, enten transaksjonene skjedde på dine vegne og/eller var autorisert av deg.

Du samtykker i at du vil være bundet av fremstillinger som gjøres av tredjeparter som handler på dine vegne, som enten bruker eller kjøper tjenester fra DBP. Du samtykker videre i at DBP ikke vil være bundet av uttalelser av generell natur på DBPs nettsted eller DBPs kampanjemateriale. Du samtykker videre i å overholde vilkårene og betingelsene som distribueres av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") (inkludert Uniforme retningslinjer for løsning av navntvist ("Retningslinjer for navntvist") og din registrator (dvs., personen eller enheten som er akkreditert av ICANN, som du registrerer domenenavn gjennom).

1 . BESKRIVELSE AV DBPS PRIVATE REGISTRERINGSTJENESTER

Når du abonnerer på DBPs private registreringstjeneste via en DBP-tilknyttet registrator, viser DBP kontaktinformasjonen sin i den offentlig tilgjengelige "Whois"-katalogen i stedet for din informasjon. DBP holder navnet ditt, post- og e-postadressen din og telefon- og faksnummeret ditt konfidensielt i henhold til del 4 i denne avtalen. Følgende informasjon (og ikke dine personlige opplysninger) gjøres offentlig tilgjengelig i "Whois"-katalogen som fastsatt av ICANN retningslinjer:

  i. DBPs navn som proxyregistrant for domenenavnet og en proxy-e-postadresse, telefonnummer og postadresse for proxyregistrantens kontaktinformasjon;
  ii. En proxy-postadresse og telefonnummeret for domenenavnregistreringens tekniske kontakt;
  iii. En proxy-e-postadresse, postadresse og telefonnummer for domenenavnregistreringens administrasjonskontakt;
  iv. En proxy-epostadresse, postadresse og telefonnummeret for domenenavnregistreringens faktureringskontakt;
  v. De primære og sekundære domenenavnserverne du utpeker for domenenavnet;
  vi. Domenenavnet opprinnelige registreringsdato og utløpsdato for registreringen; og
  vii. Registratorens identitet.

2 . ALLE FORDELER DU HAR AV DOMENEREGISTRERING

Selv om DBP vil bli oppgitt i "Whois"-katalogen som registranten for hver registrering av domenenavn som du utser, vil du beholde alle fordelene ved registrering av domenenavn vedrørende hver slik registrering av domenenavn, inkludert, underlagt avsnitt 4 nedenfor:

  i. Retten til å selge, overføre eller tildele hver domenenavnregistrering, som skal kreve kansellering av DBP-tjenestene forbundet med hver registrering av domenenavn;
  ii. Retten til å kontrollere bruken av hver domenenavnregistrering, inkludert utpeking av de primære og sekundære domenenavnserverne som hvert domenenavn peker på;
  iii. Retten til å kansellere hver registrering av domenenavn;
  iv. Retten til å kansellere DBP-tjenestene forbundet med hver domenenavnregistrering og/eller dine personverntjenester med DBPP så kontraktinformasjonen din er oppgitt i "Whois"-katalogen; og
  v. Retten til å fornye hver domenenavnregistrering ved utløpet, underlagt din registrators gjeldende regler og retningslinjer.

3 . PRIVAT INFORMASJON OG DIN VARSLINGSPLIKT, FREMSTILLING OG GARANTIER, KONTOSIKKERHET

Privat informasjon og din varslingsplikt

Du samtykker i at du for hvert domenenavn som du bruker DBP-tjenester for, oppgir nøyaktig og oppdatert informasjon vedrørende følgende:

  i. navnet ditt og e-postadressen, postadressen og telefon- og faksnumre for domenenavnregistreringens registrantkontaktperson
  ii. e-postadressen, postadressen og telefon- og faksnumre for domenenavnregistreringens tekniske kontaktperson
  iii. e-postadressen, postadressen og telefon- og faksnumre for domenenavnregistreringens administrasjonskontakt
  iv. e-postadressen, postadressen og telefon- og faksnumre for domenenavnregistreringens faktureringskontrakt, og
  v. Du samtykker i å gi statlig utstedt bilde-ID og/eller statlig utstedt bedrifts-ID i henhold til krav for identitetsverifisering når det blir bedt om dette.

Du samtykker i følgende:

  i. Informer DBP innen tre (3) kalenderdager når noen av de personlige opplysningene du har gitt ved abonnering på DBPs tjenester, endres;
  ii. Svar innen tre (3) kalenderdager på eventuelle forespørsler fra DBP om å bestemme gyldigheten av privat informasjon du har oppgitt; og
  iii. å svare punktlig på e-postmeldinger som DBP sender deg vedrørende korrespondanse DBP har mottatt, som enten er adressert til eller involverer deg og/eller domenenavnregistreringen din, slik det fremgår nærmere av punkt 5 (c) nedenfor
  iv. å gi DBP tillatelse til å fungere som din valgte agent (slik begrepet er definert nedenfor) i tilfeller der DBP-tjenester blir lagt til eller kansellert fra domenenavnet ditt, og for å lette en endring av registrantforespørsel (som nærmere beskrevet nedenfor)

Det er ditt ansvar å holde dine personlige opplysninger oppdatert og nøyaktige til enhver tid.

Fornyelser

Du samtykker i at DBP avtaler med registratoren din om å belaste kredittkortet du har registrert hos registratoren, til registratorens dagjeldende priser.

Hvis DBP og/eller registratoren for domenenavnet ditt av en eller annen grunn ikke kan belaste kredittkortet ditt med hele beløpet for den leverte tjenesten, eller hvis DBP og/eller registratoren får tilbakeført gebyrer som allerede er belastet det oppgitte kredittkortet, samtykker du i at DBP og/eller registratoren uten varsel kan benytte alle tilgjengelige rettsmidler for å inndrive betalingen, inkludert, men ikke begrenset til, umiddelbar kansellering av alle tjenester DBP leverer til deg.

Fremstillinger og garantier

Du garanterer at all informasjon du har oppgitt til DBP, er sannferdig, fullstendig, aktuell og nøyaktig. Du garanterer også at du bruker DBPs tjenester for privat registrering i god tro, og at du ikke har kjennskap til at domenenavnet ditt krenker eller er i konflikt med de juridiske rettighetene til en tredjepart eller en tredjeparts varemerke eller handelsnavn. Du garanterer også at domenenavnet som registreres av DBP på dine vegne, ikke blir brukt i forbindelse med ulovlig aktivitet eller overføring av nettsøppel, eller noe som inneholder eller installerer virus, ormer, feil, trojanske hester eller annen kode, filer eller programmer som er utformet for, eller i stand til, å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare.

Kontosikkerhet

Du samtykker i at du er fullstendig ansvarlig for å ivareta konfidensialiteten av kundenummeret/påloggings-ID-en og passordet («kontotilgangsinformasjon»). Du samtykker i å underrette DBP umiddelbart om enhver uautorisert bruk av kontoen eller annet brudd på sikkerheten. Du samtykker i at DBP ikke er ansvarlig for noe tap som du kan pådra deg som følge av at noen andre bruker kontotilgangsinformasjonen din, med eller uten din viten. Videre samtykker du i at du kan holdes ansvarlig for tap som pådras av DBP eller en annen part som følge av at noen annen bruker kontotilgangsinformasjonen din. Av sikkerhetsårsaker bør du oppbevare kontotilgangsinformasjonen på et sikkert sted og ta forholdsregler for å forhindre at andre får tilgang til kontotilgangsinformasjonen. Du samtykker i at du er fullt ut ansvarlig for all aktivitet i kontoen din, enten den initieres av deg eller av andre. DBP frasier seg spesifikt ansvar for all aktivitet i kontoen din, uansett om du autoriserte aktiviteten eller ikke.

Utpekt byrå og endring av registrantinformasjon

«UTPEKT AGENT» BETYR EN PERSON ELLER ENHET SOM DEN FORRIGE ELLER DEN NYE REGISTRANTEN UTTRYKKELIG GIR TILLATELSE TIL Å GODKJENNE EN ENDRING AV REGISTRANTFORESPØRSEL PÅ SINE VEGNE. NÅR DET GJELDER DBP-TJENESTER, KAN EN ENDRING AV REGISTRANTFORESPØRSEL OGSÅ OPPSTÅ I SITUASJONER DER DBP-TJENESTER LEGGES TIL ELLER FJERNES FRA ET DOMENENAVN. FOR DET FORMÅL Å LEGGE TIL RETTE FOR EVENTUELLE ENDRINGSFORESPØRSLER, OG I HENHOLD TIL ICANNS RETNINGSLINJER FOR ENDRING AV REGISTRANT, SAMTYKKER DU I Å UTNEVNE DBP TIL DIN UTPEKTE AGENT UTELUKKENDE MED DET FORMÅL Å UTTRYKKELIG SAMTYKKE I MATERIELLE ENDRINGER AV REGISTRERINGSKONTAKTINFORMASJON PÅ DINE VEGNE.

4 . DBPS RETT TIL Å AVSLÅ, SUSPENDERE, SI OPP TJENESTER OG GI VIDERE DIN PERSONLIGE INFORMASJON

Du forstått og samtykker i at DBP har absolutt rett og autoritet til, etter eget skjønn og uten noe som helst ansvar overfor deg, å gjøre følgende:

  i. Avslutte personverntjenesten (noe som betyr at informasjonen din blir tilgjengelig i "Whois"-katalogen) og/eller at navnet ditt og annen personlig informasjon som du oppga til DBP blir tilgjengelig for andre
   A. Når det er påkrevd av loven, må du, i god tro, mene at slik handling er nødvendig for å kunne overholde lovens bestemmelser eller av hensyn til offentlig sikkerhet;

   B. Å overholde juridisk prosedyre fremlagt for DBP eller som svar på en rimelig trussel for en rettstvist mot DBP (som bestemt av DBP etter eget skjønn) eller

   C. Å overholde ICANNs regler, retningslinjer eller prosedyrer.
  ii. Løse alle krav fra tredjeparter, enten de trues eller gjennomføres, som oppstår som følge av din bruk av et domenenavn som DBP er registrant for, som oppgitt i "Whois"-katalogen på dine vegne; eller
  iii. Utføre andre handlinger som DBP anser nødvendig:
   A. Hvis du bryter noen bestemmelse i denne avtalen eller i DBPs antispam-retningslinje;
   B. Å beskytte integriteten og stabiliteten til, og for å overholde kravene til registrering, vilkår og betingelser for det aktuelle domenenavnets register og/eller registerleverandør;
   C. Å overholde gjeldene lover, myndighetsreguleringer eller -krav, innstevninger til retten, rettskjennelser eller anmodninger fra juridiske instanser;
   D. Å overholde ICANNs retningslinjer for konfliktløsning eller ICANNs endring av registrant-retningslinjer;
   E. Å unngå økonomisk tap eller juridisk ansvar (sivile eller kriminelle) på vegne av DBP, dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, aksjonærer, agenter, ledere, styremedlemmer og ansatte;
   F. Hvis domenenavnet som DBP er registrant for på vegne av deg, overtrer eller krenker en tredjeparts varemerke, handelsnavn eller andre juridiske rettigheter; og
   G. Hvis DBPs avdekker at du bruker DBPs tjenester på en måte (som bestemt av DBP etter eget skjønn) som:
   • Er ulovlig eller fremmer eller oppmuntrer til ulovlig aktivitet;
   • Fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i barneporno eller utnyttelse av barn;
   • Fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i terror, vold mot mennesker, dyr eller eiendom;
   • Fremmer, oppmuntrer til eller engasjerer seg i noen søppelpost eller annen uoppfordret bulk-e-post, eller data- eller nettverkshacking;
   • Bryter Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act fra 2008 eller lignende lovgivning, eller fremmer, oppfordrer til eller engasjerer i salg eller distribuering av reseptbelagte medisiner uten en gyldig resept;
   • Krenker de immaterielle rettighetene til en annen bruker eller annen person eller enhet;
   • Utgjør et brudd på personvern- eller offentlighetsrettigheter til en annen bruker eller annen person eller enhet, eller bryter en konfidensialitetsplikt du har overfor en annen bruker eller en annen person eller enhet;
   • Forstyrrer driften av DBPs tjenester;
   • Inneholder eller installerer virus, trojanske hester eller andre koder, filer eller programmer som er beregnet på, eller i stand til, å forstyrre, skade eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller maskinvare; eller
   • Inneholder falsk eller villedende språk, ubegrunnede eller komparative påstander om DBP eller DBPs tjenester.

Du forstår og samtykker videre i at dersom DSP er oppgitt som saksøkt, eller gransket i påvente av noen rettslig eller administrativ behandling som følge av din domenenavnregistrering eller din bruk av DPBs tjenester, kan din private registreringstjeneste kanselleres. Det betyr at domenenavnregistreringen vil gå tilbake til deg, og din identitet vil derfor fremgår av Whois-katalogen som registrant.

Hvis:

  i. DBP iverksetter noen av tiltakene som fremgår av underpunkt i, ii eller iii ovenfor eller avsnitt 5; og/eller
  ii. Du velger å kansellere DBPs tjenester av en hvilken som helst årsak --

Verken DBP eller din registrator vil refundere noen som helst gebyrer betalt av deg.

5 . VIDERESENDING AV INFORMASJON

a. Videresending av korrespondanse

I det omfang DBPs navn, postadresse og telefonnummer blir oppført i Whois-katalogen, samtykker du i at DBP gjennomgår og videresender kommunikasjon adressert til ditt domenenavn som mottas via e-post, rekommandert post eller sporbar kurer (for eksempel UPS, FedEx eller DHL), eller via A-post. Du godtar spesifikt at DBP ikke videresender A-post til deg (bortsett fra juridiske merknader), reklamepost eller annet uønsket kommunikasjonsinnhold (enten dette leveres via e-post, faks, post eller telefon), og du gir videre DBP tillatelse til enten å slette alt dette kommunikasjonsinnholdet eller returnere alt sammen uåpnet til avsenderen. Du samtykker i å frasi deg alle krav som oppstår som følge av at du ikke mottar kommunikasjonsinnhold som er rettet mot ditt domenenavn, men ikke videresendt til deg av DBP.

b. Videresending av e-postmeldinger

Whois-katalogen krever en e-postadresse for hver domenenavnregistrering som er kjøpt. Når du kjøper registrering av et privat domene, oppretter DBP en privat e-postadresse for det domenenavnet, «@domainsbyproxy.com». Når meldinger deretter sendes til den private e-postadressen, behandler DBP dem i henhold til e-postinnstillingen du valgte for det bestemte domenenavnet. Du har tre (3) e-postinnstillinger du kan velge mellom. Du kan velge å:

  i. få alle meldingene videresendt
  ii. få alle meldingene filtrert for søppelpost og deretter videresendt, eller
  iii. få ingen av meldingene videresendt

Som ved all kommunikasjon samtykker du i å frasi deg alle krav som oppstår som følge av at du ikke mottar kommunikasjonsinnhold som er rettet mot ditt domenenavn, men ikke videresendt til deg av DBP.

c. Kunngjøringer vedrørende korrespondanse og din forpliktelse til å svare
Når DBP mottar sertifisert eller sporbar kurerpost eller juridiske merknader adressert til ditt domenenavn, vil DBP i de fleste tilfeller videresende posten til deg via e-post. Hvis du ikke svarer på e-posten fra DBP, og/eller hvis korrespondansen som DBP har mottatt vedrørende registreringen din av domenenavn, gjelder en tvist av noe slag eller på annen måte krever umiddelbar handling, kan DBP umiddelbart offentliggjøre identiteten din og/eller kansellere DBPs tjeneste for privat registrering vedrørende en hvilken som helst av de aktuelle domenenavnregistreringene. Dette betyr at Whois-katalogen igjen viser navnet ditt, postadressen, e-postadressen og telefonnummeret du har oppgitt til DBP.

d. Ytterligere administrasjonsavgifter

DBP forbeholder seg retten til å belaste deg for rimelige «administrasjonsavgifter» eller «behandlingsavgifter» for (i) oppgaver som DBP kan utføre utenfor det normale omfanget av tjenestene sine, (ii) tilleggstid og/eller kostnader som DBP kan pådra seg ved levering av tjenestene, og/eller (iii) din manglende overholdelse av avtalen (som fastsatt av DBP etter eget skjønn). Typiske scenarioer for administrasjons- eller behandlingsavgifter omfatter, men er ikke begrenset til, (i) kundeserviceproblemer som krever ekstra personlig tid og oppmerksomhet, (ii) tvister som krever regnskapstjenester eller juridiske tjenester, enten de utføres av DBPs personale eller av eksterne firmaer betalt av DBP, (iii) erstatning av alle kostnader og avgifter, inkludert prisen på tjenestene, pådratt av DBP som følge av tilbakebetalinger eller andre betalingstvister anført av deg, banken din eller betalingsbehandler. Disse administrasjons- eller behandlingsavgiftene faktureres til betalingsmåten du har oppgitt til registratoren din.

Du samtykker i å frasi deg retten til rettssak med jury i ethvert søksmål som finner sted i forbindelse med eller som følge av denne avtalen.

6 . ANSVARSBEGRENSNING

DBP SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, STRAFFESKADER, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSETT ÅRSAK, I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, DIN DOMENENAVNREGISTRERING, DBPS TJENESTER, BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DBPS NETTSTED ELLER MATERIALET OG INNHOLDET PÅ NETTSTEDET ELLER ANDRE NETTSTEDER KNYTTET TIL DBP-NETTSTEDET, ELLER DIN LEVERING AV PERSONLIG IDENTIFISERBAR INFORMASJON TIL DBP ELLER TREDJEPARTER. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER UAVHENGIG AV OM DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR, GARANTI, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN BASIS, SELV OM DBP ER BLITT VARSLET OM MULIGHET FOR SLIKE SKADER, ELLER SELV OM SLIKE SKADER MED RIMELIGHET KUNNE FORUTSES. FORDI ENKELTE JURISDIKSJONER IKKE GODTAR BEGRENSNING ELLER ELIMINERING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, SKAL DBPS ANSVAR I SLIKE JURISDIKSJONER BEGRENSES TIL DET LAVESTE BELØPET SOM ER TILLATT VED LOV.

VIDERE FORSTÅR OG GODTAR DU AT DBP FRASIER SEG EVENTUELLE TAP ELLER SKADEANSVAR SOM FØLGER AV:

  i. UTILSIKTET OFFENTLIGGJØRING ELLER TYVERI AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER
  ii. FORSINKELSER I TILGANG TIL ELLER AVBRUDD PÅ NETTSTEDET VÅRT ELLER NETTSTEDENE TIL DE TILKNYTTEDE REGISTRATORENE VÅRE
  iii. MANGLENDE LEVERING ELLER FEILLEVERING AV DATA MELLOM DEG OG DBP
  iv. UNNLATELSE AV Å FORNYE EN PRIVAT DOMENENAVNREGISTRERING, UANSETT GRUNN
  v. UAUTORISERT BRUK AV DBP-KONTOEN ELLER EN HVILKEN SOM HELST AV DBPS TJENESTER
  vi. FEIL, UTELATELSER ELLER FEILOPPLYSNINGER FRA DBP
  vii. SLETTING AV OG UNNLATELSE AV Å LAGRE ELLER HÅNDTERE E-POSTMELDINGER SOM ER VIDERESENDT ENTEN TIL DEG ELLER TIL DIN PRIVATE DOMENENAVNREGISTRERING
  viii. BEHANDLING AV OPPDATERT INFORMASJON VEDRØRENDE DBP-KONTOEN DIN, OG/ELLER
  ix. ENHVER HANDLING ELLER UTELATELSE SOM SKYLDES DEG ELLER AGENTENE DINE (ENTEN DET ER AUTORISERT AV DEG ELLER IKKE)

7 . SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å ettergi, forsvare og holde skadesløs DBP, deres morselskaper, datterselskaper, tilknytningspartnere, aksjonærer, agenter, styremedlemmer, representanter og ansatte og din registrator, mot alle krav, ansvar, tap, skade eller kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som oppstår som følge av eller som på noen måte er tilknyttet denne avtalen, tjenestene som er gitt herunder av DBP, DBPs nettsted, kontoen din hos DBP, bruken din av domenenavnregistreringen, og/eller tvister som oppstår i forbindelse med retningslinjene for konflikter.

8 . DBP-GARANTIFRASIGELSE

DBP, DERES MORSELSKAPER, DATTERSELSKAPER, AKSJONÆRER AGENTER, STYREMEDLEMMER, REPRESENTANTER OG ANSATTE FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER AV ALLE SLAG I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, TJENESTEN SOM ER GITT HERUNDER, DBPS NETTSTED ELLER NOEN ANDRE NETTSTEDER KNYTTET TIL DBP-NETTSTEDET, ENTEN UTTRYKTE ELLER ANTYDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE ANTYDEDE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. ALLE DBP-TJENESTER, SÅ VEL SOM DBP-NETTSTEDET, ER GITT "SOM DE ER". DITT ABONNEMENT PÅ OG BRUK AV DPS' TJENESTER OG DERES NETTSTED SKJER UTELUKKENDE FOR DIN EGEN RISIKO. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASIGELSEN AV ANTYDEDE GARANTIER, I SÅ FALL VIL KANSKJE IKKE FORANNEVNTE FRASIGELSE GJELDE FOR DEG.

9 . OPPHAVSRETT OG VAREMERKE

Du forstår og samtykker i at alt innhold og alle materialer i denne avtalen, personvernpolicyenog DBP-nettstedet som finnes her, er beskyttet av de forskjellige opphavsrett-, patent-, varemerke-, servicemerke- og forretningshemmelighetslover i USA, så vel som alle andre aktuelle eierrettigheter og -lover, og at DBP uttrykkelig forbeholder seg retten til alt slikt innhold og materiale.

Videre forstår du og samtykker i at du forbys å bruke, på noen som helst måte, å bruke noe av forannevnte innhold og materiale uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra DBP. Ingen lisens eller rett under noen opphavsrettslov, patent-, varemerke-, servicemerke- eller annen eiendomsrett eller lisens er gitt deg eller overdratt til deg via denne avtalen eller på annen måte.

10 . DIVERSE BESTEMMELSER

a. Ugyldighet; konstruksjon; hele avtalen

Dersom noen del av denne avtalen skal anses for å være ulovlig, ikke rettskraftig eller ugyldig, helt eller delvis, skal den bestemmelsen endres i minimal grad nødvendig for å gjøre den lovlig, rettskraftig og gyldig. Lovligheten, rettskraften og gyldigheten av de resterende bestemmelsene i denne avtalen skal ikke påvirkes eller svekkes. Overskriftene heri vil ikke være å anse som en del av denne avtalen. Du samtykker i at denne avtalen, inkludert retningslinjene den innlemmer ved referanse, utgjør den hele og eneste avtalen mellom deg og DBP vedrørende tjenestene som omtales heri.

b. Styrende lov; rettssted; frasigelse av rettssak med jury

Denne avtalen skal styres i alle henseender av lovene og rettslige avgjørelser i Maricopa County, Arizona, USA, ekskl. deres regler for lovkonflikter. Med unntak av det som er oppgitt nedenfor, samtykker du i at enhver handling som er forbundet med eller som oppstår med bakgrunn i denne avtalen, skal fremføres utelukkende i domstolene i Maricopa County, Arizona, USA. For pådømmelse i tvister som involverer domenenavnregistrering, samtykker du i underlegge deg den eksklusive jurisdiksjonen og rettsstedet til U.S District Court for District of Arizona, med beliggenhet i Phoenix, Arizona, USA. Du samtykker i å frasi deg retten til rettssak med jury i ethvert søksmål, uansett rettssted, som finner sted i forbindelse med eller med utgangpunkt i denne avtalen.

c. Merknader

Alle meldinger til deg fra DBP vil bli sendt til e-postadressen du har gitt til DBP. E-postmeldinger kal anses for å være gyldige tjuefire (24) time retter at e-posten er sendt av DBP, med mindre DBP får melding om at e-postadressen er ugyldig. I så fall kan DBP gi deg beskjed via A-post eller rekommandert post, mot kvittering. Alle meldinger fra deg til DBP skal sendes via rekommandert post med kvittering eller sporings-ID til:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: General Counsel
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260, USA

Merknader som er sendt via rekommandert post eller sporbar kurer skal anses for å være gjeldende fem (5) dager etter postleggingsdatoen.

d. Forsikring

Hvis du mot formodning mister din domenenavnregistrering til en tredjepart utelukkende som resultat av DBP uaktsomme handlinger (og fraværende svindel eller annen forsømmelse eller forsettlig forsømmelse begått av en tredjepart), kan du forsikres mot likt tap gjennom DBPs profesjonelle ansvarsforsikringspolise, som for tiden er fulltegnet av American International Insurance Company. Hver krav er selvsagt underlagt granskning fra daværende speditør, i fakta og omstendigheter omkring det kravet. Hvis du har grunn til å tro at omstendigheter foreligger som gir grunn til å sende inn et forsikringskrav, ber vi deg sende en skriftlig merknad (der du spesifiserer grunnlaget for hvert krav) via rekommandert pot, mot kvittering, til:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: Insurance Claims
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260, USA

e. Skadesløsholdelse

Hvis du mot formodning mister din domenenavnregistrering til en tredjepart utelukkende som resultat av DBPs forsettlige forsømmelse, vil din registrator ("skadesløsholdende part") holde deg skadesløs mot ethvert tap, enhver skade eller kostnad (inkludert rimelige advokatsalærer) som resulterer av noe krav, søksmål, rettsforfølgelse, eller krav som oppstår som følge av eller knyttet til tapet av din domenenavnregistrering. Slike forpliktelser til skadesløsholdelse i henhold til dette avsnittet 10(e) forutsetter følgende:

  i. At du punktlig gir både DBP og den skadesløsholdende parten skriftlig varsel om kravet eller tiltaket og gir rimelig assistanse til den skadesløsholdende parten, for egen regning, i forbindelse dermed, og
  ii. At den skadesløsholdende parten har rett, etter eget forgodtbefinnende, til å kontrollere og rette forsvaret mot et oppgjør av et slikt krav eller søksmål.


Alle merknader vedrørende skadesløsholdelse skal, vedrørende DBP, sendes i samsvar med avsnitt 10(c) i denne avtalen. Vedrørende din registrator, skal merknader vedrørende skadesløsholdelse sendes i samsvar med merknadsbestemmelsene som står i din registrators domenenavn-registreringsavtale.

f. Avtaleperiode; overlevelse

Vilkårene for denne avtalen skal fortsette å være i full effekt så lenge DBP er registrant for et hvert domenenavn på dine vegne. Avsnitt 5 (Videresending av kommunikasjoner), 6 (Begrensning av ansvar), 7 (Skadesløsholdelse), 8 (Garantifrasigelse) og 10 (Diverse bestemmelser) skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen.

Revidert: 25.10.2017

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Med enerett.