GoDaddy

Avtale for e-postarkivering

Sist revidert: 7. juni 2017

LES DENNE AVTALEN NØYAKTIG, ETTERSOM DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne avtalen for e-postakrivering (denne «avtalen») er inngått mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company og deg, og trer i kraft per datoen den blir elektronisk godkjent.  Denne avtalen fremsetter vilkårene og betingelsene for din bruk av GoDaddy sine e-postarkiveringstjenester («e-postarkivering» eller «tjenestene»).

Din elektroniske godkjenning av denne avtalen viser at du har lest, forstått, samtykket i og godtar å bli bundet av denne avtalen, sammen med (i) GoDaddy sine allmenne tjenestebetingelser, og (ii) alle planbegrensninger, ansvarfraskrivelser for produkter eller andre restriksjoner presentert for deg på destinasjonssiden til e-postarkivering på GoDaddy-nettstedet (dette «nettstedet»), både (i) og (ii) er innlemmet i dette dokumentet gjennom referanse.    

Begrepene «vi», «oss» eller «vår» skal vise til GoDaddy.  Begrepene «du», «din», «bruker» eller «kunde» skal vise til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen og/eller bruker tjenestene.  Hvis det ikke på annen måte spesifikt uttrykkes i denne avtalen, skal ingenting i denne avtalen anses som en overdragelse av tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

Du samtykker i og godtar at (i) GoDaddy etter eget skjønn kan endre eller modifisere denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i den, til enhver tid, og at slike endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter de har blitt lagt ut på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet etter slike endringer og modifikasjoner har blitt gjort(som indikert av datoen «sist revidert» på toppen av denne siden) er et tegn på ditt samtykke av denne avtalen som sist revidert.  Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det.  GoDaddy kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post.  Det er derfor veldig viktig at du sørger for at informasjonen i handlekontoen din («handlekontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy tar ikke på seg noe ansvar eller erstatning dersom du ikke mottar et e-postvarsel, hvis dette er et resultat av unøyaktig eller utdatert e-postadresse.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

GoDaddy e-postarkivering er en nettbasert e-postarkiveringstjeneste som gjør det mulig for deg å lagre og hente e-postene dine. Hvis du ønsker å overføre eksisterende e-postdata til den nettbaserte e-postarkiveringstjenesten som ble opprettet før du inngikk denne avtalen («eldre data»), tilbyr GoDaddy e-postpåfyllingstjenester for eldre data i tilfelle til tilfelle. 

Underlagt betingelsene i denne avtalen, i den grad API-er (inkludert alle datasamlingsagenter) eller annen programvare (samlet «programvare») er gitt til deg i forbindelse med tjenestene og underlagt betalingen av alle tjenesteavgifter skyldig herunder, gir GoDaddy deg en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-tildelbar, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar begrenset rettighet og lisens under perioden for denne avtalen til å laste ned, installere og bruke programvaren, inkludert alle oppdateringer og/eller endringer dertil («oppdateringer»), og all medfølgende dokumentasjon, kun i forbindelse med de gjeldende tjenestene, og kun bekreftet av sluttbrukere.  Brukeren skal ene og alene være ansvarlig for installeringen og bruken av programvaren, og GoDaddy skal ikke ha noe ansvar eller noen forpliktelser med hensyn til dette. Du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter i din bruk av og tilgang til tjenestene. 

GoDaddy forbeholder seg retten til å når som helst endre eller avslutte funksjonaliteter eller funksjoner tilhørende tjenesten, delvis eller helt.  Brukeren forstår at tjenestene til tider kan være utilgjengelige på grunn av regelmessig planlagt vedlikehold. GoDaddy skal gjøre sitt beste i å planlegge en gjennomføring av dette vedlikeholdet i løpet av natta, helger eller mindre travle perioder. 

GoDaddy kan (men er ikke forpliktet til) å periodisk tilby oppdateringer som må installeres av lisensinnehaveren for deres videre bruk av programvaren og gjeldende tjenester.  For klarhet skal alle oppdateringer være inkludert i definisjonen av «programvare» under betingelsene.

3. IMMATERIELL EIENDOM

Med unntak av de bestemte rettighetene og lisensene bevilget i det følgende, forbeholder GoDaddy og/eller alle dets leverandører seg alle rettigheter, titler og interesser i og til tjenestene og programvaren.  Brukeren samtykker til at tjenestene og programvaren, samt deres respektive strukturer, organisasjoner og kildekoder utgjør verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører GoDaddy og/eller dets leverandører.  Unntatt når uttrykkelig tillatt, godtar brukeren at brukeren ikke skal gi tillatelse til en tredjepart, til å (i) endre, tilpasse, forandre, oversette eller opprette derivat arbeid fra tjenestene, programvaren eller dokumentasjonen, (ii) slå sammen tjenestene eller programvaren med annen programvare, (iii) videreselge eller eksportere, unntatt som oppgitt her, selge, legge til rette for bruk hos servicebyrå, lease, leie, låne eller på annen måte overføre tjenestene, programvaren eller dokumentasjonen til en tredjepart, (iv) foreta omvendt utvikling, dekompilere, deassemblere eller på annen måte prøve å hente kildekoden for tjenestene eller programvaren, (v) fjerne eller endre merknader om opphavsrettigheter eller andre merknader inkludert i tjenestene eller programvaren, eller (vi) på annen måte bruke eller kopiere tjenestene og programvaren, unntatt når uttrykkelig tillatt.  Uten å begrense det ovennevnte, er restriksjonene for bruken av tjenestene og programvaren nedfelt i denne seksjonen gjeldende for alle tjenester eller all programvare levert til GoDaddy av dets leverandører.

GoDaddy og/eller dets leverandører gir ikke tilgang til, og brukeren samtykker til å ikke ha rettigheter, lisenser eller interesse i noen av patentene, opphavsrettigheter, varemerker eller forretningshemmeligheter brukt, eiet eller tatt i bruk av GoDaddy eller dets leverandører, nå eller i fremtiden.  Alle gjeldende rettigheter som patenter, opphavsrettigheter, varemerker og forretningshemmeligheter er og forblir GoDaddy og dets leverandørers eksklusive immaterielle rettigheter.  Ingen titler for eller eierskap av immaterielle rettigheter innbefattet i tjenestene, programvaren eller noen del av tjenestene eller programvaren, i tillegg til alle forbedringer, oppdateringer, endringer, lokale versjoner eller all derivasjon av tjenesten eller programvaren, og alle immaterielle rettigheter og eiendomsretter deri skal forbli GoDaddy eller dets leverandørers eiendeler.  Brukeren skal ikke slette eller endre noen leverandørvarenavn, varemerker eller andre insignier tilhørende GoDaddy eller GoDaddy som er knyttet til tjenesten, programvaren eller relatert dokumentasjon.  Brukeren skal omgående varsle GoDaddy om eventuelle krav når det gjelder lisensen eller bruk av tjenestene eller programvaren, eller ved angivelige brudd på immaterielle rettigheter.

4. BRUK AV INFORMASJON

All teknisk informasjon eller businessinformasjon («informasjon») som leveres til brukere under denne avtalen, tilhører GoDaddy eller dets leverandører, og (i) skal kun brukes av bruker i forbindelse med tjenestene eller programvaren som leveres i henhold til denne avtalen; (ii) skal ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, unntatt som nødvendig for bruk som er autorisert i henhold til avtalen; (iii) skal sammen med eventuelle kopier returneres eller ødelegges når de ikke lenger er nødvendige eller autorisert for bruk. 

5. BRUK AV TJENESTER

 • Du er kun ansvarlig for å ivareta konfidensialiteten og sikkerheten til din påloggingsinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til dine tilgangsnumre, passord, sikkerhetsspørsmål og -svar, kontonumre, påloggingsinformasjon og all annen sikkerhets- eller påloggingsinformasjon. Vi vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade som følge av at du ikke sikrer din påloggingsinformasjon.
 • Du er kjent med og godkjenner at bruken av tjenestene skjer for din egen risiko.
 • Du er kjent med og godkjenner at tjenestene og programvaren er levert SOM DE ER og ETTER TILGJENGELIGHET.
 • Du er kjent med og godkjenner at vi ikke garanterer at tjenestene:         I. Er alltid tilgjengelige.         II.  Er fri for virus eller andre defekter. Vi vil igjen gjøre vårt beste for å utbedre problemer etter hvert som de identifiseres, men vi kan ikke garantere at programvaren kjører feilfritt.         III. Er 100 % sikre.
 • Når du gir oss informasjon, data, passord eller annet innhold, lisensierer du dette innholdet til GoDaddy og dets tredjepartsleverandører av tjenester med henblikk på å gi deg tjenestene.
 • Du lisensierer til GoDaddy og deres tjenesteleverandører all informasjon, data, alle passord, materiale eller annet innhold (samlet, «innhold») som du gir gjennom eller til tjenesten. Vi kan bruke, endre, distribuere og lage nytt materiale med slikt innhold for å levere tjenesten til deg. Ved å ende innhold, samtykker du automatisk eller lover at eieren av det innholdet har uttrykkelig samtykket i at vi kan bruke innholdet til de formål som fremgår overfor, uten noen bestemt tidsgrense og uten betaling av noen gebyrer.
 • Du fremstiller herved at du er den juridiske eieren av innholdet og at du har myndigheten til å utpeke, og herved uttrykkelig utpeker, oss eller våre tredjepartsleverandører som din agent med begrenset fullmakt til å åpne og hente innholdet ditt på dine vegne. Du kan ikke bruke tjenestene for noen juridiske eller uautoriserte formål. Ved bruk av tjenestene må du ikke bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettslover).

6. PRISER PÅ OG ENDRINGER AV TJENESTENE

 • GoDaddy forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, tjenestene (eller en del derav) med eller uten varsel.
 • Vi kan velge å endre prisen når som helst på noen av tjenestene eller alle tjenestene.
 • Vi vil automatisk fornye dine månedlige eller årlige tjenester til gjeldende priser, med mindre du avbryter tjenestene under denne avtalen.
 • Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for noen modifikasjon, endring, opphør eller suspensjon av tjenestene.

7. BRUKER-INITIERT KANSELLERING AV TJENESTENE

Du er kjent med og godkjenner at når du først har kansellert kontoen din, vil du ikke lenger ha tilgang til ditt innhold, og at det kan fjernes permanent fra tjenestene.

Videre er du kjent med og samtykker i at ditt ansvar for å eksportere, kopiere eller på annen måte innhente ønsket innhold fra tjenesten før du kansellerer kontoen din.

8. E-POSTMELDINGER OG VARSLER

Av og til vil vi sende deg e-postmeldinger inkludert, men ikke begrenset til automatiske og vedlikeholdsvarsler, nyhetsbrev, undersøkelser, støttenotiser og frivillige kontorelaterte varsler.

Hvis e-postadressen din endres, er du ansvarlig for å informere oss om denne endringen for å sikre at vi kan levere disse meldingene til deg på en effektiv måte.

Noen av de frivillige kontorelaterte varslene aktiveres som standard som en del av tjenesten. Vi kan innføre nye varsler eller opphøre å gi enkelte varsler etter eget forgodtbefinnende.

9. SKADESLØSHOLDELSE

Brukeren skal forsvare, frigi og holde GoDaddy og dets leverandører og tjenesteleverandører uskadelige fra og mot eventuelle forpliktelser, krav, erstatninger, skader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatavgifter) som skyldes (i) brukerens bruk av tjenestene eller programvaren; (ii) brukerens manglende overholdelse av alle gjeldende lover, regler og/eller forskrifter for tjenestene eller programvaren; (iii) brukerens manglende overholdelse av betingelsene i denne avtalen; eller (iv) enhver uaktsom handling eller unnlatelse fra brukeren.  

10. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER

BRUKEREN SAMTYKKER TIL Å IKKE HA KRAV PÅ REFUSJON FOR TJENESTER ELLER PROGRAMVARE.  TJENESTENE OG PROGRAMVAREN TILBYS «SOM DE ER» OG «ETTER TILGJENGELIGHET», OG GoDaddy ELLER DETS LEVERANDØR FRASIER SEG ENHVER OG ALLE ANDRE GARANTIER, UANSETT OM BESTEMT, INDIREKTE ELLER LOVBESTEMT, NÅR DET GJELDER SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL, IKKE-KRENKELSE ELLER ANDRE GARANTIER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV HANDEL, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS.  GoDaddy GARANTERER IKKE AT TJENESTENE VIL KOMME TIL Å VÆRE UTEN FORSTYRRELSER ELLER FEIL. GoDaddy eller dets leverandører er ikke ansvarlig for tapt data eller for databrudd eller sikkerhetsbrudd. 

Bruker har tatt hensyn til denne ansvarsfraskrivelsen i sin beslutning om å skaffe seg rettigheten eller lisensen til å bruke Tjenestene eller Programvaren, etter hva som er aktuelt, og godtar at slik ansvarsfraskrivelse er rettferdig og rimelig sett i lys av vilkårene i denne avtalen, herunder tjenesteavgifter, som helhet.

11. REVISJONSRETTIGHETER

GoDaddy forbeholder seg retten til å revidere (minst én gang i året) det totale antallet postbokser som blir arkivert av brukeren gjennom avtaleperioden.  Dersom det totale antallet postbokser i arkivet overskrider antallet lisensierte postboker, vil GoDaddy fakturere brukeren for differansen.

12. ANDRE PRODUKTER OG TJENESTER FRA GoDaddy

Hvis du kjøper e-postarkivering, betyr elektronisk godkjenning av denne avtalen at du har lest, forstått, anerkjent og godkjent å være bundet av denne avtalen, sammen med avtalene på produktnivå for andre GoDaddy-produkter og -tjenester som følger med e-postarkivering, hvis dette er aktuelt.

13. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri.  Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

14. DEFINISJONER OG KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser.  Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i Allmenne tjenestebetingelser, skal denne avtalen ha forrang.