GoDaddy

STEVNINGSRETNINGSLINJER/ADVOKATTIPS

Sist revidert: 14. februar 2019

GoDaddy sin personvernpolicy forbyr utgivelsen av kunde- eller kontoinformasjon uten uttrykkelig tillatelse fra kunden, unntatt når loven krever det, eller for å overholde forordninger i loven, eller for å overholde juridiske prosesser som ordentlig tjener GoDaddy eller en av deres tilknytningspartnere.

Hvis du leter etter identiteten eller kontoinformasjonen til en GoDaddy-kunde i forbindelse med et søksmål eller en straffesak, må du sende en faks eller e-post eller levere en gyldig stevning til GoDaddy.com, LLC. I strafferettslige saker må du være med i det rettshåndhevende apparatet.

Innsending av stevninger

GoDaddy har hovedkontor i Scottsdale, Arizona, og alle stevninger skal forkynnes på det stedet eller sendes til:

  Compliance Department
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260

Alternativt kan stevningen sendes via faks til:

(480) 624-2546 Attn: Compliance Department

Retningslinjer for e-post

GoDaddy vil ikke produsere e-post-innhold, da Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §2701 et seq., forbyr at en leverandør av elektronisk kommunikasjonstjeneste produserer innholdet i elektronisk kommunikasjon, selv i henhold til stevning eller rettskjennelse, bortsett fra under begrensede omstendigheter. GoDaddy sine e-post-servere bibeholder ikke slettet eller sendt e-post.

GoDaddy forbeholder seg retten til å be om en kopi av klagen og alle støttedokumenter som viser hvordan e-posten til GoDaddy er forbundet med den ventende granskingen og den underliggende stevningen.

Betingelser spesifikke for sivile stevninger:

Varsel til kunde og responstid

Når GoDaddy mottar en gyldig sivil stevning, vil de omgående varsle kunden hvis informasjon søkes etter via e-post eller post. Hvis omstendighetene ikke utgjør en nødsituasjon, vil ikke GoDaddy umiddelbart gi kunden informasjon som etterspørres av stevningen, og vil gi kunden en mulighet til å fortsette til å fravike stevning i retten. GoDaddy forbeholder seg retten til å belaste kunden med en administrasjonsavgift ved å belaste betalingsmetoden kunden har registrert hos GoDaddy.

Gebyrer for etterlevelse av stevning

GoDaddy vil belaste personen eller enheten som sender inn den sivile stevningen for kostnader knyttet til overholdelse av stevning. Betaling må utføres innen tretti (30) dager fra datoen GoDaddy-regningen mottas. Sjekker skal skrives ut til GoDaddy.com, LLC

GoDaddy sine kostnader for overholdelse av stevning er følgende:

 • Undersøkelse – kr 715,65/time
 • Federal Express – kostnader som fakturert
 • Kopier – kr 2,39/side

Behandling av konfidensiell informasjon

Dokumenter og informasjon produsert av GoDaddy som svar på en stevning kan inneholde konfidensiell, merkevarebeskyttet, forretningshemmelig og/eller privat informasjon som hjemler spesiell beskyttelse fra offentlig tilgjengeliggjøring. Alle slike dokumenter vil bli angitt som «KONFIDENSIELLE», og de aktuelle dokumentene blir merket med et stempel og må behandles konfidensielt av alle personer og enheter som har tilgang til dem. Konfidensiell behandling innbefatter følgende:

For det første må tilgang til KONFIDENSIELLE dokumenter begrenses til partene i den underliggende handlingen i samsvar med stevningen som ble meddelt, deres agenter, retten og de ansatte i retten. Dokumenter angitt som KONFIDENSIELLE kan bli brukt under vitneforklaringen av et vitne i den prioriterte saken der tilgjengeliggjøring er rimelig og nødvendig, gitt at enhver vitneforklaring knyttet til KONFIDENSIELLE dokumenter eller deler derav er angitt som «KONFIDENSIELLE» og er tillatt å behandles slik det kreves av denne bestemmelsen.

For det andre må ikke KONFIDENSIELLE dokumenterer sendes inn til det offentlige registeret uten et rimelig forsøk på å sikre at innsendingen av slike dokumenter, og referanser dertil, er forseglet. En part som ønsker å sende inn en begjæring, et resymé eller andre dokumenter som forbindes med eller referer til et hvilket som helst KONFIDENSIELT dokument eller deler derav, må følge de nødvendige trinnene for å be om en forseglet rettkjennelse av den KONFIDENSIELLE informasjonen det gjelder. Hvis retten ikke vedkjenner en begjæring om å forsegle i samsvar med retningslinjene for denne stevningen, kan parten sende inn de aktuelle dokumentet/dokumentene som normalt, med mindre andre instrukser er gitt av retten.

For det tredje kan ikke KONFIDENSIELLE dokumenter produsert som et svar på en begjæring brukes for noe annet formål enn å reise tiltalte mot eller forsvare saken begjæringen gjelder, og må destruere innen seksti (60) dager etter den endelige overdragelsen av den underliggende handlingen. Personen eller enheten som sender inn begjæringen er ansvarlig for å sikre at hver person eller enhet som har fått tilgang til KONFIDENSIELLE dokumenter etterkommer denne betingelsen.

INNSENDING AV RETTSDOKUMENTER OG ANDRE JURIDISKE DOKUMENTER TIL GoDaddy.COM, LLC

Du kan kontakte GoDaddys avdeling for domenetvister med spørsmål vedrørende UDRP-prosesser, rettstvister eller andre juridiske tvister som involverer domenenavn registrert hos GoDaddy eller innhold på nettsteder hostet med GoDaddy. Se gjennom følgende informasjon og ta kontakt med oss vedrørende domenenavntvist før du reiser et nytt søksmål eller hvis du har andre spørsmål:

Åpningstider: Mandag–fredag fra kl. 08:00–17:00 (MST)

Kontakte-post for saksøking eller juridiske tvister: courtdisputes@godaddy.com

Adresse for UDRP-korrespondanse: UDRPdisputes@godaddy.com

Hva hvis GoDaddy er registratoren for domenenavnet det er tvist om, eller vert for innholdet klagen gjelder? Må jeg oppgi GoDaddy i søksmålet jeg reiser?

Nei. Det er ikke nødvendig å oppgi GoDaddy i et søksmål vedrørende et domenenavn registrert eller hostet av GoDaddy. GoDaddy overholder alle ordrer fra kompetente domstoler vedrørende den endelige disposisjonen av domenenavnet eller nettstedet saken gjelder.

Er det nødvendig å navngi Domains By Proxy i et søksmål jeg reiser dersom domenenavnet bruker Domains by Proxys personverntjeneste?

Nei. Det er ikke nødvendig å oppgi Domains by Proxy i en rettstvist. Domains by Proxy er en privat registreringstjeneste og har ingen kontroll over domenenavnet eller noe innhold på et tilknyttet nettsted. I likhet med GoDaddy vil Domains By Proxy etterleve en ordre utstedt av en kompetent domstol.

Hva er den beste metoden for å sende inn rettsdokumenter til GoDaddy?

Saksøking eller juridiske dokumenter ved rettstvist kan sendes til courtdisputes@godaddy.com. UDRP-korrespondanse kan sendes til UDRPdisputes@godaddy.com. Elektroniske kopier via e-post foretrekkes, og trenger ikke følges opp med papirutgaver.

Hva skal inkluderes i rettsordrer som sendes til GoDaddy?

Rettskjennelser bør være så spesifikke som mulig, men må som minimum inneholde:

 • De(t) berørte domenenavnet/navnene og, for innhold vi hoster, de spesifikke URL-ene der hostet innhold ligger. (Du må bare gi oss ordrer for innhold som ligger på våre servere.)

 • Den spesifikke handlingen som GoDaddy blir bedt om å ta med hensyn til domenenavnet og/eller det tilknyttede nettstedet.

 • Dersom saksøker ønsker kontroll over en kundes GoDaddy-konto, må rettskjennelsen oppgi spesifikt det nummeret på den GoDaddy-kontoen. (Velg kun dette alternativet dersom alle domenenavn i kontoen er knyttet til rettstvisten.)

Kan det sendes inn rettsdokumenter som ikke kommer fra USA?

Ja. Vi trenger følgende dersom dokumentene ikke er på engelsk:

 • Originalkopi med stempel fra domstolen, og

 • en sertifisert oversettelse til engelsk av den stemplede kopien.

Finnes det flere krav til oppgjørsavtaler?

Ja. For at GoDaddy skal kunne implementere betingelsene forbundet med en oppgjørsavtale, må oppgjørsavtalen:

 • Involvere rettsvesenet

 • Ha notarialt bekreftede signaturer fra begge parter

 • Spesifisere det/de berørte navnet/navnene, og

 • Inkludere en uttalelse om at rettssaken vil bli avvist ved rettskraftig dom, uten rett til å anke.

Finnes det flere krav til forvaltning?

Ja. Alle mottakerordrer må:

 • Eksplisitt oppgi domenenavn(ene) som skal flyttes separat fra andre aktiva, og

 • Nevne at mottaker skal forvalte og/eller selge domenenavnet/-navnene.


Revidert: 14.02.2019

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Med enerett.