GoDaddy

BRUDD PÅ OPPHAVSRETT/VAREMERKE

Respektere immateriell eiendom

GoDaddy.com, LLC («GoDaddy») støtter beskyttelsen av immateriell eiendom. Enten du er eieren av et varemerke, servicemerke eller opphavsrett, er GoDaddy forpliktet til å hjelpe deg å beskytte dine juridiske rettigheter. Derfor har vi fastsatt følgende retningslinjer for vurdering av krav relatert til krenking av varemerker og/eller opphavsrett.

Krav om domenenavntvist

Vennligst se Retningslinjene for løsning av domenenavntvist («UDRP») dersom det er noe du lurer på eller du vil reise sak om et registrert domenenavn. Enhver tvist vedrørende registreringen av domenenavn må sendes enten til registranten, til en ICANN-godkjent voldgiftsleverandør eller rettssystemet. Se gjennom våre advokattips for mer informasjon om innsending av kopier av retts- og juridiske dokumenter til GoDaddy.

Disse retningslinjene for brudd på varemerkeopphavsrett utelukker spesifikt domenenavntvister og er fastslått å tillate rapportering av mulige overtredelser som involverer andre GoDaddy-produkter og tjenester.

GoDaddy-auksjoner og krav om Premium- domenenavntvist

 1. For å informere GoDaddy om at det har vært brudd på varemerkerett med hensyn til et domene tilbudt for salg ved GoDaddy-auksjoner eller som Premium-domenenavn, vennligst følg de spesifikke instruksjonene i (A) nedenfor for å registrere et krav vedrørende varemerke.

 2. Hvis du responderer på en klage på krenkelse vedrørende et domene lagt ut for salg i GoDaddy-auksjoner eller som Premium-domenenavn, ber vi deg følge våre retningslinjer for motsvar i (C) nedenfor.

Opphavsrett- og merkevarekrav

 1. For å informere GoDaddy om at det er oppstått brudd på opphavsrett eller varemerkerettigheter, følg de spesifikke instruksjonene i (A) for å reise et varemerkekrav eller (B) for å fremme en klage på brudd på opphavsrett.

 2. Dersom du svarer på en klage om krenkelse, må du følge våre retningslinjer for motsvar i (C).

A. Varemerkekrav

 1. Dersom du (den «klagende parten») ønsker å reise en sak vedrørende for varemerkebrudd på et merke der du er innehaver av et gyldig, registrert varemerke eller servicemerke (registrert hos United States Patent and Trademark Office on the Principal Register eller, for utenlandske merker, registrert hos den behørige organisasjonen for immateriell eiendom i ditt land; delstatsregistreringer og registreringer i det supplerende registeret er ikke ansett for å være gyldige for det formålet), ber GoDaddy om at den klagende parten underbygger kravet ved enten å: (i) fylle ut skjemaet som ligger her, eller (ii) oppgir følgende informasjon via e-post til trademarkclaims@godaddy.com. Ordene «Trademark Claim» må inkluderes i e-postens emnefelt. VENNLIGST MERK: Den kjappeste måten å få adressert kravet ditt på, er å fylle ut nettskjemaet.

  For å kunne anses for å være effektiv, må en meddelelse av brudd på merkevarerett inkludere følgende informasjon:
  • Varemerket, servicemerket, merkenavnet eller andre frankeringsstempler på opprinnelse («merke») som hevdes å være krenket, inkludert registreringsnummer.
  • Jurisdiksjonen eller det geografiske området som merket gjelder for.
  • Navnet, postadressen og telefonnummeret til eieren av merket identifisert overfor.
  • Varene og/eller tjenestene som omfattes av eller som tilbys under merket identifisert over.
  • Datoen for førstegangsbruk av merket identifisert overfor.
  • Datoen for førstegangsbruk i handel mellom stater av merket identifisert overfor.
  • En beskrivelse av hvordan den klagende part tror merket krenkes.
  • Tilstrekkelig dokumentasjon for at eieren av nettstedet som det hevdes å være i mislighold, er en kunde av GoDaddy.
  • Den nøyaktige plasseringen av det krenkende merket, inkludert elektronisk postadresse osv.
  • Sertifisering av god tro, signert under ed, der det erklæres:
   1. Innholdet til nettstedet [identify website] bryter en annen parts rettigheter
   2. Navnet på nevnte part
   3. Merket [identify mark] som krenkes
   4. Den bruken av innholdet i nettstedet som påstås å være krenkende ved utstedelse, er ikke forsvarlig.
 2. Ved mottak av adekvat informasjon identifisert i seksjon 1 ovenfor, for varemerkekrav, kommer GoDaddy til å starte en undersøkelse og sende den klagende partens skriftlige varsel til den angivelige overtrederen. Mens GoDaddy undersøker kravet, kan GoDaddy med enerett og uten noen juridiske plikter til å gjøre det, midlertidig fjerne det angivelig krenkede materialet fra GoDaddy-auksjoner, varsle den angivelige overtrederen om at domenenavnet låses, omdirigere DNS og/eller hvis lagret på en GoDaddy-server, midlertidig fjerne eller nekte tilgang til det angivelige krenkede materialet.
 3. Dersom GoDaddy konkluderer med at klagende part har reist et legitimt varemerkekrav, kan de, etter eget forgodtbefinnende og uten noen juridisk forpliktelse til å gjøre det, fjerne det utfordrede materialet permanent fra GoDaddy-auksjoner, fortsette å suspendere den oppførende partens GoDaddy-konto og/eller dersom det kun er lagret på en GoDaddy-server, nekte tilgang til det aktuelle materialet. Hvis GoDaddy konkluderer med at den klagende part ikke har et legitimt krav, gjenoppretter GoDaddy tilgang til det angivelig krenkede materialet.
 4. Den klagende parten skal være inneforstått med at GoDaddy er en ICANN-akkreditert registrant hvis kunder er bundet av UDRP. Ingenting i disse retningslinjene bør forstås slik at de erstatter UDRP, heller ikke GoDaddy og deres kunders forpliktelse til å overholde retningslinjene i forbindelse med domenenavntvister.

B. Opphavsrett-krav

 1. Hvis den klagende parten ønsker å sende inn en opphavsrettsklage for materiale som du har bona fide opphavsrett for, ber GoDaddy om at klagende bart begrunner et slikt krav ved å enten: (i) fylle ut skjemaet som er tilgjengelig her eller (ii) angi følgende informasjon per e-post til copyrightclaims@godaddy.com. Ordene «Copyright Claim» må inkluderes i e-postens emnefelt. Et opphavsrettkrav kan også sendes via e-post til: Opphavsrettrepresentant, GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. ** MERK: Utfylling av nettskjemaet er den raskeste måten å få kravet behandlet på.**

  For å anses som effektiv, må en meddelelse om et påstått brudd på opphavsrett være levert til GoDaddy, og må inkludere følgende informasjon:
  1. En elektronisk signatur av innehaveren av opphavsrett, eller en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren, av en eksklusiv opphavsrett som er påstått krenket.
  2. Identifisering av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som påstås å være krenket eller, dersom flere opphavsrettsbeskyttede arbeider på ett enkelt nettsted omfattes av én enkel meddelelse, en representativ liste med slike arbeider på det stedet.
  3. Identifisering av materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller der tilgang skal deaktiveres, og informasjon som med rimelighet er nok til at GoDaddy kan finne materialet.
  4. Nok informasjon til at GoDaddy kan kontakte den klagende part, f.eks. en adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en elektronisk e-postadresse som den klagende parten kan kontaktes via.
  5. En uttalelse om at klagende part er i god tro for at bruken av materialet på den måten det er klaget på ikke er autorisert av opphavsretteieren, dennes agent eller loven.
  6. En uttalelse om at informasjonen i meddelelsen er nøyaktig, og under ed, at den klagende part er eieren, eller er autorisert til å handle på vegne av eieren, av en eksklusiv rett som er påstått krenket.
 2. For opphavsrettskrav, kommer GoDaddy til å iverksette en undersøkelse når de mottar adekvat varsel fra klagende part, i henhold til seksjon 1 av Opphavsrett-krav ovenfor, og videresende klagende parts skriftlige varsel til den angitte overtrederen. Mens GoDaddy undersøker kravet, kan GoDaddy med enerett og uten noen juridiske plikter til å gjøre det, varsle den angivelige overtrederen om at domenenavnet låses, omdirigerer DNS og/eller hvis lagret på en GoDaddy-server, midlertidig fjerne eller nekte tilgang til det angivelige krenkede materialet.
 3. Hvis GoDaddy konkluderer med at klagende part har et legitimt opphavsrettskrav, kommer de til å fortsette å suspendere den angivelige overtredendes GoDaddy-konto og/eller hvis den utelukkende er lagret på en GoDaddy-server, nekte tilgang til det angivelig krenkede materialet. Hvis GoDaddy konkluderer med at den klagende part ikke har et legitimt krav, gjenoppretter GoDaddy tilgang til det angivelig krenkede materialet.

C. Retningslinjer for motsvar

 1. Counter Notification. If you have received a notice of copyright or trademark infringement that you wish to challenge based on a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled, you may provide Counter Notification by emailing copyrightclaims@godaddy.com or trademarkclaims@godaddy.com and including the following:
  1. An electronic signature of the alleged infringer.
  2. Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled.
  3. A statement under penalty of perjury that the alleged infringer has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.
  4. The alleged infringer's name, address, and telephone number, and a statement that the Infringer consents to the jurisdiction of the Federal District Court for the judicial district of Arizona, or if the alleged infringer's address is outside of the United States, for any judicial district in which GoDaddy may be found, and that the alleged infringer will accept service of process from the Complaining Party or an agent of such Party.
 2. Upon receipt of a Counter Notification as described in Section 1 above, GoDaddy shall promptly provide the Complaining Party with a copy of the Counter Notification, and inform such Party that it will replace the removed material or cease disabling access to it in ten (10) business days. GoDaddy will replace the removed material and cease disabling access to it in not less than ten (10), nor more than fourteen (14), business days following receipt of the Counter Notification, unless GoDaddy first receives notice from the Complaining Party that such Complaining Party has filed an action seeking a court order to restrain the alleged infringer from engaging in infringing activity relating to the material on GoDaddy's system or network.

D. Gjentatte lovbrytere

Det er GoDaddys policy å gi mulighet for oppsigelse, i hensiktsmessige omstendigheter, av GoDaddy-kunder og kontoinnehavere som gjentatte ganger bryter disse retningslinjene eller gjentatte ganger har krenket opphavsrettsbeskyttede arbeider, varemerker eller annen immateriell eiendom.