GoDaddy

AVTALE OM BYTTE AV REGISTRANT

Sist revidert: 04.11.2019

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN. DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER

1. OVERSIKT

Denne avtalen om endring av domeneregistrant (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen beskriver betingelsene for din bruk av GoDaddy sine tjenester for endring av registrant («tjenestene») til overføring av registrerte domenenavn fra en gjeldende registrant (den «gjeldende registranten») til en ny registrant (den «nye registranten» og er gjeldende både for den gjeldende og den nye registranten.

En elektronisk godkjenning av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, erkjenner og samtykker i å være underlagt denne avtalen, sammen med GoDaddy sine allmenne tjenestebetingelser, avtale om registrering av domenenavn og retningslinjer for enhetlig løsning av tvister vedr. domenenavn, som er innlemmet heri som referanse.

Begrepene «vi», «oss» og «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på GoDaddy-nettstedet (dette «nettstedet»). Du erkjenner og samtykker i at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og at (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, etter at slike endringer eller modifikasjoner har trådt i kraft (som angitt av «Sist revidert»-datoen øverst på denne siden), skal utgjøre aksept av denne avtalen i sin nyeste form. Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det. I tillegg kan GoDaddy av og til kontakte deg via e-post angående endringer av denne avtalen. Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

GoDaddy er en registrator akkreditert av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»). Du erkjenner og samtykker i at GoDaddy, som er en ICANN-akkreditert registrator, er underlagt en avtale med ICANN. Følgelig erkjenner og samtykker du i at GoDaddy kan endre denne avtalen slik at den overholder avtalen med ICANN, i tillegg til vilkår og betingelser beskrevet av (i) ICANN og/eller (ii) registeret som gjelder for toppnivådomenet («TLD») eller toppnivådomenet med landskode («ccTLD») som det er snakk om. Slik de brukes i dette dokumentet, skal begrepene «register» og «registeroperatør» vise til registeret som gjelder for gjeldende TLD eller ccTLD. Klikk her for å identifisere sponsorregistratoren.

2. ENDRING AV REGISTRANT OG OVERFØRINGSPROSESSEN – GoDaddy sin rolle

Den gjeldende registranten og den nye registranten samtykker begge i at de inngår denne avtalen av egen fri vilje. Den gjeldende registranten og den nye registranten erkjenner og samtykker i at GoDaddy sin eneste rolle i forbindelse med denne avtalen er å effektuere endringen i registrantinformasjon og/eller overføre registreringen for domenenavnet, og at GoDaddy sitt eneste ansvar i henhold til denne avtalen vil være å effektuere den elektroniske endringen i registrantinformasjonen og/eller overføringen av registreringsforespørselen for domenenavnet. Den gjeldende registranten og den nye registranten påtar seg fullt ansvar for den juridiske gyldigheten av registrantinformasjonen og/eller overføringen av domenenavnet.

Vær oppmerksom på følgende:

  1. Når du inngår i en registrantendringstransaksjon, erkjenner og samtykker du i at domenenavnet ikke kan overføres til noen annen domenenavnregistrant innen seksti (60) dager etter at registrantendringstransaksjonen er fullført («forbudsperioden for overføring»). Derfor, dersom gjeldende registrant eller den nye registranten forventer behov for å overføre domenenavnet til en annen domenenavnregisstrant innen seksti (60) dager etter at registrantendrings-transaksjonen er fullført, bør gjeldende registrant og den nye registranten legge til rette for å overføre domenenavnet først til den nye domenenavnregistranten, og deretter foreta eventuelle nødvendige endringer i domenenavnet.

  2. Hvis domenenavnet er underlagt en senere endring av registrant-transaksjon innenfor perioden for overføringsforbud, vil perioden for overføringsforbud begynne igjen ved effektueringen av den senere endringen av registrant-transaksjon.

A. Prosessen for endring av registrant

Etter at den nåværende registranten har anmodet om en endring av registrant, sender GoDaddy en bekreftelse på dette via e-post til både den nye og den nåværende registranten. Begge parter må erkjenne og uttrykkelig gi sitt samtykke til endringen av registrantinformasjonen for at endringene skal godkjennes. Både den nåværende og den nye registranten vil motta e-poster angående endringen og må klikke seg videre til en nettside der (1) den gjeldende registranten må gjennomgå domenene og endringen av registrantinformasjonen. Den nåværende registranten må også velge bort en 60-dagers angrefrist dersom hensikten er å overføre domenet til en annen registrant, og (2) den nye registranten må gjennomgå domenene og endringen av registrantinformasjonen. Den nye registranten må inngå en ny registrantavtale med GoDaddy (hvis gjeldende). Både den nåværende og den nye registranten må bekrefte vilkårene for endringen av registrant-transaksjonen innen fem (5) dager etter at e-posten med bekreftelsen er mottatt. Hvis den nåværende eller den nye registranten unnlater å bekrefte vilkårene for endringen av registrant-transaksjonen innen denne perioden på fem (5) dager, erkjenner og samtykker du i at endringen ikke blir gjennomført, og at forespørselen om endring av registrantinformasjon utløper, noe som krever at den nåværende registranten eventuelt må starte prosessen på nytt.

Når registrant-transaksjonen er fullført, sender GoDaddy en e-post til både den nåværende/tidligere registranten og den nye registranten med bekreftelse på registrantendringen i henhold til i denne avtalen. Hvis den gjeldende registranten har noen som helst innvending mot registrantendringen, påtar den gjeldende registranten seg alt ansvar for å svare på en slik e-post og informere GoDaddy om enhver innvending innen femten (15) dager etter at e-postmeldingen er mottatt. Den gjeldende registranten samtykker i å holde GoDaddy skadesløs for alle problemer som måtte oppstå som følge av feil i registrantendringen, uansett om den er initiert utilsiktet eller tilsiktet, av den gjeldende registranten eller av andre som handler på dennes vegne.

B. Overføringsprosess

Etter at den nåværende registranten har anmodet om en endring av registrant, sender GoDaddy en bekreftelse på dette til den nye registranten via e-post. Den nye registranten må logge på kontoen sin og bekrefte vilkårene for endringen av registrant-transaksjonen innen ti (10) dager etter at e-posten med bekreftelse er mottatt. Hvis ikke den nye registranten bekrefter vilkårene for endringen av registrant-transaksjonen innen denne perioden på ti (10) dager, bekrefter og samtykker du i at overføringen ikke vil skje, og at både transaksjons-ID og sikkerhetskoden for overføringen kommer til å utløpe, slik at gjeldende registrant må starte prosessen på nytt.

3. FREMSTILLINGER OG GARANTIER FOR DEN GJELDENDE REGISTRANTEN OG DEN NYE REGISTRANTEN

Ved å akseptere denne avtalen elektronisk representerer og forsikrer du om, på vegne av den nåværende eller den nye registranten, at du har rett, makt, juridisk kapasitet og relevant myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av den nåværende eller den nye registranten, og at ingen av dem har overført verken rettigheter, krav eller interesser omfattet av denne avtalen til noen annen person eller enhet. Videre representerer og forsikrer du at du som kunde via handlekontoen din er eksplisitt autorisert av registranten av domenenavn til å være den utpekte agenten via handlekontoen din for formålene som er nevnt heri.

4. ETTERFØLGERE OG OPPDRAGSTAKERE

Denne avtalen skal være bindende for og tre i kraft til fordel for partene hertil og deres respektive arvtakere, etterfølgere og fortredere.

5. FRIGIVELSE OG ANNULLERING

Gjeldende registrant bekrefter inngåelse av GoDaddy sine allmenne tjenestebetingelser, avtale for registrering av domenenavn, retningslinjer for enhetlig løsning av tvister vedr. domenenavn og tilknyttede dokumenter forbundet med domenenavnet (samlet kalt «registreringsavtaler»). Den gjeldende registranten (i) bekrefter og samtykker i at vedkommende ikke har rett til å motta noen tilbakebetalinger og ikke er skyldig noen pengebeløp i forbindelse med registreringsavtalene, og (ii) fritar herved GoDaddy for alt ansvar og alle forpliktelser overfor den gjeldende registranten i forbindelse med registreringsavtalene.

6. BEGRENSNINGER AV GoDaddy SITT ANSVAR OVERFOR DEN NYE REGISTRANTEN

Den nye registranten påtar seg det fulle og hele ansvaret og bekrefter og samtykker i at GoDaddy ikke skal ha noe erstatningsansvar for:

  1. Gjeldende registrants faktiske registrering av domenenavnet.
  2. Gjeldende registrant juridiske rett og evne til å overføre registrering av domenenavnet til den nye registranten.
  3. Alle situasjoner som finnes før denne avtalen eller som kan oppstå om medfører at overføringen av registreringen av domenenavnet til den nye registranten enten blir forsinket eller ikke finner sted.
  4. Gyldigheten og/eller gjennomførbarheten av den nye registrantens rett til registrering av domenenavnet når overføringen er fullført.

7. YTTERLIGERE BEGRENSNINGER I GoDaddy SITT ANSVAR

I TILLEGG TIL BEGRENSNINGENE I ANSVAR SOM FREMGÅR AVTALEN OM ALLMENNE TJENESTEBETINGELSER, SAMTYKKER BÅDE DEN GJELDENDE REGISTRANTEN OG DEN NYE REGISTRANTEN I AT GoDaddy IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR (A) SUSPENSJON, TAP ELLER ENDRING AV DOMENENAVNREGISTRERINGEN, UAVHENGIG AV HANDLINGENE TIL NOEN PART I DENNE AVTALEN, (B) BRUKEN AV DOMENENAVNREGISTRERINGEN, ELLER MANGLENDE EVNE HOS BRUKEREN TIL Å BRUKE ELLER DRA NYTTE AV DOMENENAVNREGISTRERINGEN, AV NOEN PART I DENNE AVTALEN, (C) AVBRUDD I DRIFTEN HOS ENTEN DEN GJELDENDE REGISTRANTEN ELLER DEN NYE REGISTRANTEN, (D) FORSINKELSER I TILGANGEN TIL GoDaddy SITT NETTSTED ELLER NOEN ANDRE NETTSTEDER, (E) MANGLENDE LEVERING, FEIL LEVERING, KORRUPSJON, ØDELEGGELSE ELLER ANNEN MODIFISERING AV DATA, (F) BEHANDLINGEN AV DENNE SØKNADEN ELLER ANDRE SØKNADER OM TJENESTER ELLER FORESPØRSLER OM TJENESTER FRA GoDaddy, ELLER (G) ANVENDELSE AV NOEN RETNINGSLINJER FOR TVISTER ELLER RETNINGSLINJER OG PROSEDYRER SOM INNFØRT AV ICANN, ICANNS ETTERFØLGERE ELLER NOE ANNET TILSYNSORGAN.

8. ADVOKATGEBYRER

Hvis det skulle oppstå noen tvist basert på denne avtalen, skal gjeldende part få dekket sine rimelige rettskostnader og advokatgebyrer.

9. BESTEMMELSER SOM ER SPESIFIKKE FOR .US-REGISTRERINGER

Som registrant skal du holde NeuStar, .US-registeret og dennes styremedlemmer, representanter, ansatte, agenter, tilknyttede parter og aksjonærer skadesløs for alle krav, søksmål, annen rettsforfølgelse, kader, ansvar, kostnader og utgifter av alle slag, inkludert, uten begrensning, rimelige rettslige gebyrer og utgifter som oppstår som følge av eller i tilknytning til registreringen av registrantens .US-domenenavn og (ii) bruk av noe .US-registrert domenenavn.

Den nye registranten bekrefter at de oppfyller Nexus’ krav til å kvalifisere til å bruke et .US-domenenavn.

A. Registranten må være enten:

  1. En fysisk person (i) som er en amerikansk statsborger, (ii) som er permanent bosatt i USA eller noen av dens territorier, eller (ii) hvis primære tilholdssted er i USA eller noen av dennes territorier

  2. En enhet eller organisasjon som er (i) stiftet i én (1) av de femti (50) amerikanske delstatene, District of Columbia eller noen av USAs eiendeler eller territorier eller (ii) organisert eller på annen måte opprettet under lovene i en av Amerikas forente stater, District of Columbia eller noen av sine eiendeler (inkludert en nasjonal, delstatlig eller lokal myndighet i USA, eller en politisk underavdeling derav, og ikke-kommersielle organisasjoner basert i USA)

  3. En utenlandsk enhet eller organisasjon som faktisk har beliggenhet i USA eller noen av landets territorier som også (i) regelmessig engasjerer seg i lovlige aktiviteter (salg av varer eller tjenester til andre forretninger, kommersielle eller ikke-kommersielle, inkludert veldedighetsorganisasjoner) i USA, eller (ii) har et kontor eller annen eiendom i USA.

B. Navneserverne oppført for alle .US-domenenavn må være basert i USA eller deres besittelser eller territorier.

Den nye registranten bekrefter videre at GoDaddy har bedt om spesifikk informasjon vedrørende hvordan registranten oppfyller Nexus' krav, og at registranten har gitt den informasjonen frivillig. Den nye registranten er kjent med og samtykker i at slik informasjon bekreftes og deles med .US-registeret.

Den nye registranten er kjent med og samtykker i at dersom slik informasjon ikke kan verifiseres, eller dersom den nye registranten ikke kan fortsette å overholde Nexus' krav, skal det registrerte domenenavnet kanselleres umiddelbart.

10. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

11. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser. Hvis det oppstår en konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med de allmenne tjenestebetingelsene, skal bestemmelsene i denne avtalen være gjeldende.