GoDaddy

AVTALE OM ALLMENNE TJENESTEBETINGELSER

Sist revidert: 10.03.2020

VENNLIGST LES NØYE DISSE UNIVERSALE VILKÅRENE FOR SERVICEAVTALEN, DA DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.


1. OVERSIKT

Disse allmenne tjenestebetingelsene (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («») og deg, og trer i kraft per datoen du tar dette nettstedet i bruk («nettsted») eller datoen for elektronisk godkjenning. Denne avtalen fremsetter de generelle betingelsene for din bruk av nettstedet og produktene og tjenestene som kjøpes eller fås tilgang til gjennom nettstedet (individuelt og kollektivt, "“Tjenestene"). Tjenesteavtaler og ytterligere retningslinjer er i tillegg til (ikke i stedet for) noen spesifikke betingelser som gjelder for de bestemte tjenestene. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i tjenesteavtalen, skal bestemmelsene i tjenesteavtalen ha forrang.

Uttrykkene «vi», «oss» eller «vår» skal vise til GoDaddy. Uttrykkene «du», «din(e)», «bruker» eller «kunde» henviser til ethvert individ eller enhet som aksepterer denne avtalen, har tilgang til din konto eller bruker tjenestene. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.


2. ENDRING AV AVTALE, NETTSTED ELLER TJENESTER

GoDaddy kan når som helst, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på dette nettstedet. Din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter slike endringer eller modifikasjoner er foretatt, skal forstås som din aksept av denne avtalen som sist revidert. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av denne avtalen som sist revidert, må du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene. GoDaddy kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder handlekontoen din («kontoen») oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig e-postadresse. I tillegg kan GoDaddy stoppe bruken din av tjenestene hvis du bryter noen av betingelsene i denne avtalen. GoDaddy FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å MODIFISERE, ENDRE ELLER STOPPE ETHVERT ASPEKT AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, PRISER OG GEBYRER FOR DETTE.


3. KVALIFISERBARHET; AUTORITET

Dette nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner eller enheter («brukere») som kan inngå rettslig bindende kontrakter i henhold til gjeldende lover. Ved å bruke dette nettstedet eller tjenestene fremstiller og garanterer du at du (i) er minst atten (18) år gammel, (ii) ellers er anerkjent som å være i stand til å inngå juridisk bindende kontrakter under gjeldende lov, og (iii) ikke er utestengt fra å kunne kjøpe eller motta tjenestene i henhold til amerikanske lover eller annen gjeldende jurisdiksjon.

Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedriftsenhet, representerer og garanterer du at du har den juridiske autoriteten til å binde en slik bedriftsenhet til betingelsene i denne avtalen, og i dette tilfellet brukes begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» til å omtale en slik bedriftsenhet. Hvis GoDaddy etter den elektroniske godtakelsen din av avtalen finner ut at du ikke har juridisk autoritet til å binde en slik bedriftsenhet, blir du personlig ansvarlig for forpliktelsene i denne avtalen, i tillegg til, men ikke begrenset til, betalingsforpliktelsene. GoDaddy skal ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følger av GoDaddys tillit til instrukser, meldinger, dokumenter eller annen kommunikasjon som GoDaddy rimeligvis trodde var sann og som stammet fra en autorisert representant fra bedriftsenheten din. Hvis det er rimelig tvil om autentisiteten til slike instrukser, meldinger, dokumenter eller annen kommunikasjon, forbeholder GoDaddy seg retten (men påtar seg ikke plikt) til å be deg om ytterligere autentisering. Du samtykker videre i å være underlagt vilkårene i denne avtalen for transaksjoner inngått av deg, alle som fungerer som din agent, og alle som bruker kontoen din eller tjenestene, uavhengig av om dette er autorisert av deg.


4. DIN KONTO


Du må opprette en konto for å få tilgang til noen av funksjonene på dette nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Du representerer og garanterer til GoDaddy at all informasjon du sender inn når du oppretter din konto er nøyaktig, aktuell og fullstendig, og at du holder kontoinformasjonen nøyaktig, aktuell og fullstendig. Hvis GoDaddy har en grunn til å tro at din kontoinformasjon er usann, unøyaktig, utløpt eller ufullstendig, reserverer GoDaddy seg rettigheten, etter eget og absolutt skjønn, til å suspendere eller avslutte din konto. Du er alene ansvarlig for aktiviteten som skjer på din konto, enten det er autorisert av deg eller ikke. Du må oppbevare din kontoinformasjon på en sikker måte, inkludert, uten begrensning, ditt kundenummer/påloggingsinfo, passord, betalingsmetode(r) (som definert nedenfor) og PIN-kode for kjøp. Av sikkerhetshensyn, anbefaler GoDaddy at du endrer ditt passord og shopper-PIN minst én gang hver sjette (6.) måned for hver konto. Du må umiddelbart underrette GoDaddy om brudd på sikkerhet eller uautorisert bruk av kontoen din. GoDaddy skal ikke være ansvarlig for noe tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av din konto. Men du kan bli holdt ansvarlig for alle tap GoDaddy eller annet medfølgende gjort av din konto, enten det er forårsaket av deg, eller av en autorisert person, eller av en uautorisert person.


5. GENERELLE REGLER FOR OPPTREDEN

Du bekrefter og samtykker i at:

 1. Din bruk av dette nettstedet og tjenestene, inkludert innhold du sender inn, vil være i samsvar med denne avtalen, alle gjeldende tjenesteavtaler eller policyer som kan være gjeldende for tjenestene våre og alle gjeldende lokale, delstatlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter.
 2. Du vil ikke innhente (eller tillate at noen andre innhenter) noe brukerinnhold (som definert nedenfor) eller noen ikke-offentlig eller personlig identifiserbar informasjon om en annen bruker eller en annen person eller enhet, uten deres uttrykkelige, skriftlige forhåndssamtykke.
 3. Du vil ikke bruke dette nettstedet eller tjenestene (som fastsatt av GoDaddy etter eget og absolutte forgodtbefinnende) slik at:
  • Er ulovlig eller fremmer eller oppmuntrer til ulovlig aktivitet;
  • Fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i barneporno eller utnyttelse av barn;
  • Fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i terror, vold mot mennesker, dyr eller eiendom;
  • Fremmer, oppmuntrer til eller engasjerer seg i noen søppelpost eller annen uoppfordret bulk-e-post, eller data- eller nettverkshacking;
  • Bryter Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act fra 2008 eller lignende lovgivning, eller fremmer, oppfordrer til eller engasjerer i salg eller distribuering av reseptbelagte medisiner uten en gyldig resept;
  • Bryter forordningen Fight Online Sex Trafficking Act of 2017 eller lignende lover, eller promoterer eller fremmer prostitusjon og/eller menneskehandel for tvangsprostitusjon;
  • Krenker de immaterielle rettighetene til en annen bruker eller annen person eller enhet;
  • Utgjør et brudd på personvern- eller offentlighetsrettigheter til en annen bruker eller annen person eller enhet, eller bryter en konfidensialitetsplikt du har overfor en annen bruker eller en annen person eller enhet;
  • Virker forstyrrende på bruken av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her;
  • Inneholder eller installerer virus, trojanske hester eller andre koder, filer eller programmer som er beregnet på, eller i stand til, å forstyrre, skade eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller maskinvare; eller
  • Inneholder falsk eller villedende språk, ugrunnede eller komparative påstander vedrørendeGoDaddy eller GoDaddys tjenester.
 4. Du vil ikke kopiere eller distribuere i noe medium bortsett fra dette nettstedet eller tjenestene, bortsett fra der det er uttrykkelig autorisert av GoDaddy.
 5. Du vil ikke endre noen del av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet eller noen av de tilknyttede teknologiene.
 6. Du vil ikke få tilgang til GoDaddy innhold (som definert nedenfor) eller brukerinnhold via annen teknologi eller andre midler enn gjennom selve dette nettstedet, eller som GoDaddy kan utpeke.
 7. Du samtykker i å ta sikkerhetskopi av alt brukerinnholdet ditt så du kan få tilgang til det og bruke det ved behov. GoDaddy garanterer ikke at de tar sikkerhetskopi av noen konto eller noe brukerinnhold, og du samtykker i å akseptere som risiko tap av brukerinnholdet ditt, helt eller delvis.
 8. Du skal ikke selge eller tilby tjenestene til kommersielle formål, inkludert noen av GoDaddy sine tilknyttede typer teknologi, uten å på forhånd ha GoDaddys uttrykkelige skriftlige samtykke.
 9. Du samtykker i at du ikke skal omgå, deaktivere eller på annen måte påvirke de sikkerhetsrelaterte aspektene ved dette nettstedet eller tjenestene som tilbyr på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, de funksjonene som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av noe GoDaddy innhold eller brukerinnhold) eller håndheve begrensninger i bruken av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, GoDaddy innholdet eller brukerinnholdet deri.
 10. Du samtykker i å gi statlig utstedt bilde-ID og/eller statlig utstedt bedrifts-ID i henhold til krav for å verifisere identiteten når den forespørres.
 11. Du er klar over at GoDaddy fra tid til annen kan ringe deg vedrørende kontoen din, og at du, med henblikk på noen av og alle slike samtaler, ikke med rimelighet kan forvente personvern under disse samtalene; du samtykker faktisk herved i å tillate at, utelukkende etter eget skjønn, det registreres slike samtaler i sin helhet, uansett om GoDaddy ber deg om samtykke til å ta opp en slik samtale ved en bestemt anledning. Du bekrefter og godtar videre, i den grad loven tillater det, at alle slike opptak kan forelegges som bevis i enhver sak der GoDaddy er en part. Ved å oppgi telefon- eller mobilnummer, samtykker du i å motta markedsføringsrelaterte telefonanrop fra eller på vegne av GoDaddy. Disse anropene kan komme fra et automatisk oppringingssystem og/eller bruke en kunstig eller forhåndsinnspilt stemme. Du forstår at et det å gi et samtykke ikke betyr at du godtar kjøp av en vare eller tjeneste fra GoDaddy. Ved å oppgi mobilnummeret ditt godtar du å motta tekstmeldinger med reklame fra eller på vegne av GoDaddy, og at disse kan sendes til deg av et automatisk telefonsystem. Du forstår at et det å gi et samtykke ikke betyr at du godtar kjøp av en vare eller tjeneste fra GoDaddy. Du må kanskje betale for å motta meldinger og data.
 12. Uten å begrense noen av rettighetene som er angitt annetsteds i denne avtalen, forbeholder GoDaddy seg retten til å nekte, kansellere, avslutte, suspendere eller begrense fremtidig tilgang til dette nettstedet eller eventuelle tjenester (inkludert men ikke begrenset til retten til å kansellere eller overføre noen domeneregistrering) til enhver bruker (i) hvis kontoen eller tjenestene tidligere ble avsluttet eller suspendert, enten det skyldes brudd på denne eller noen annen avtale eller noen GoDaddy-retningslinjer, eller (ii) som ellers er eller har vært engasjert i upassende eller ulovlig aktivitet under bruk av nettstedet eller tjenestene (som bestemt av GoDaddy etter eget skjønn).


6. BESKYTTELSE AV DATAENE DINE

GoDaddy tilbyr enkelte vertsbaserte tjenester som er tilgjengelig for deg, og som kan innebære innsending, innsamling og/eller bruk av personlig identifiserende eller identifiserbar informasjon om deg og dine egne kunder («dataene dine») i løpet av bruken din av disse tjenestene («dekkede tjenester»). I forbindelse med denne delen utelukker dataene dine brukerinnhold. GoDaddys databehandlingstillegg («DPA»), som med dette er innlemmet gjennom henvisning og gjelder for dekkede tjenester, skal gi deg kontraktmessig forsikring om at vi har robuste mekanismer som skal sikre at overføringen av dataene dine, blant annet overføring av dataene dine fra EEA til de dekkede tjenestene, samsvarer med gjeldende personvernlovgivning.

I forbindelse med DPA-en og standard kontraktklausuler som er vedlagt DPA-en (når og der dette er gjeldende), blir du (og de aktuelle tilknytningspartnerne) regnet som datakontrolleren/dataeksportøren, og godkjennelsen din av tjenestebetingelsene som styrer dekkede tjenester på kjøpstidspunktet for eventuelle dekkede tjenester, blir også behandlet som din godkjennelse av og aksept av DPA-en og tilhørende vedlegg (inkludert standard kontraktklausuler og tilhørende vedlegg, der dette gjelder). Hvis du vil skrive ut, signere og sende inn en papirkopi av DPA-en, må du sende en forespørsel via e-post til privacy@godaddy.com.

Dekkede tjenester, som definert i denne delen og i DPA-en, inkluderer vertsbaserte tjenester som er underlagt betingelsene i følgende avtaler: (1) Registrering av domenenavn, (2) Markedsføring per e-post-tjenester, (3) Nettstedbygger, (4) Hosting, (5) Nettregnskap, (6) Nettbutikk/hurtighandlevogn og (7) Smartline.


7. BRUKERINNHOLD

Noen funksjoner på denne siden eller i disse tjenestene som GoDaddy er vert for kan gjøre det mulig for brukerne å se, legge ut, offentliggjøre, dele, lagre eller administrere (a) ideer, meninger, anbefalinger eller råd («Brukerinnlegg») eller (b) litterært, artistisk, musikalsk eller annet innhold, inkludert, men ikke begrenset til bilder og video (sammen med brukerinnlegg, «Brukerinnhold»). Brukerinnhold inkluderer alt innhold som er sendt gjennom kontoen din. Ved å legge ut eller publisere brukerinnhold til dette nettstedet eller til tjenestene, fremstiller du og garanter GoDaddy at (i) du vil ha alle nødvendige rettigheter til å distribuere brukerinnhold via dette nettstedet eller via tjenestene, enten fordi du er forfatter av brukerinnholdet og har rett til å distribuere det samme, eller fordi du har behørige distribusjonsrettigheter, lisenser, samtykke, og/eller tillatelse til å bruke, skriftlig, fra opphavsrett- eller annen eier av brukerinnholdet, og (ii) brukerinnholdet ikke krenker rettighetene til en tredjepart. Du skal alene være ansvarlig for alt ditt brukerinnhold eller brukerinnhold som er sendt gjennom din konto, og konsekvensene av og kravene til distribusjon av det innholdet.

Brukerinnsendelser. Du vedkjenner og samtykker i at dine brukerinnsendelser er helt frivillige, etablerer ikke et konfidensielt forhold eller forplikter GoDaddy til å behandle dine brukerinnsendelser som konfidensielle eller hemmelige, at GoDaddy har ingen forpliktelse, enten uttrykkelig eller implisitt, til å utvikle eller bruke dine brukerinnsendelser, og ingen godtgjørelse skyldes deg eller noen andre for tiltenkt eller ikke-tiltenkt bruk av dine brukerinnsendelser, og at GoDaddy kan jobbe med det samme eller lignende innhold, eller det kan allerede kjenne til slik innhold fra andre kilder, eller det kan ganske enkelt ønske å utvikle dette (eller lignende) innhold selv, eller kan ha gjort/vil gjøre noe annet.

GoDaddy skal eie eksklusive rettigheter (inkludert alle immateriell eiendoms- og andre eierrettigheter) til alle brukerinnsendinger som er lagt ut på dette nettstedet, og skal ha rett til ubegrenset bruk og spredning av alle brukerinnsendinger som er lagt ut på dette nettstedet uansett formål, kommersielle eller andre, uten bekreftelse eller godtgjørelse til deg eller noen andre.

Brukerinnhold (bortsett fra brukerinnsendelser) Når du legger ut eller publiserer brukerinnhold på dette nettstedet eller gjennom tjenestene, autoriserer du GoDaddy til å bruke den immaterielle eiendomsrettigheten til ditt brukerinnhold for å gjøre det mulig å inkludere og benytte brukerinnholdet på den måten som er tiltenkt av dette nettstedet og denne avtalen. Du innvilger herved GoDaddy en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, underlisensierbar (gjennom flere lag) og overførbar lisens til å bruke, reprodusere og distribuere ditt brukerinnhold, lage avledninger av det, kombinere det med andre arbeider, vise og iverksette det i forbindelse med dette nettstedet, tjenestene og GoDaddys (og GoDaddys tilknyttede parter) virksomhet(er), inkludert, uten begrensning, for å fremme og omdistribuere hele eller deler av dette nettstedet i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler, uten begrensninger av noe slag og uten betaling eller andre hensyn av noe slag, eller tillatelse eller underretning til deg eller noen tredjepart. Du innvilger også herved hver bruker av dette nettstedet en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til ditt brukerinnhold (med unntak av brukerinnhold som du utpeker som "privat" eller "passordbeskyttet") gjennom dette nettstedet, og til å bruke, reprodusere, distribuere, klargjøre derivative verk av, kombinere med andre verk, vise og utføre ditt brukerinnhold som tillatt gjennom dette nettstedets funksjonalitet og i henhold til denne avtalen. Ovennevnte lisenser innvilget av deg i ditt brukerinnhold sies opp innenfor en kommersielt rimelig tidsperiode etter at du har fjernet eller slettet ditt brukerinnhold fra dette nettstedet. Du forstår og samtykker imidlertid i at GoDaddy kan beholde (men ikke distribuere, vise eller utføre) serverkopier av ditt brukerinnhold som er fjernet eller slettet. Ovennevnte lisenser som er innvilget av deg i ditt brukerinnhold, er evigvarende og ugjenkallelige. Med forbehold for bestemmelser i denne avtalen med motsatt innhold skal GoDaddy ikke bruke noe brukerinnhold som du har anført som “privat” eller ”passordbeskyttet” med henblikk på å fremme nettstedet eller GoDaddys (eller GoDaddys tilknyttede parters) virksomhet(er). Hvis du har et nettsted eller annet innhold som hostes av GoDaddy, beholder du alle eierrettigheter eller lisensierte rettigheter i brukerinnholdet.


8. TILGJENGELIGHET AV NETTSTED/TJENESTER


I henhold til denne avtalens vilkår og betingelser og våre andre retningslinjer og prosedyrer, kal vi bruke kommersielt rimelige midler til å prøve å tilby dette nettstedet og tjenestene her tjuefire (24) timer om dagen, syv (7) dager i uken. Du bekrefter og samtykker i at dette nettstedet fra tid til annen kan være utilgjengelig eller ubrukbar som inkluderer, men er ikke begrenset til, utstyrsfeil, periodisk vedlikehold, reparasjoner eller utskiftinger som vi foretar fra tid til annen; eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses, inkludert, men ikke begrenset til, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringslinker, aggressive nettverksangrep, trafikk på nettet eller andre feil. Du bekrefter og samtykker i at vi ikke har noen kontroll over tilgjengeligheten av dette nettstedet eller tjenesten på kontinuerlig eller uavbrutt basis, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deg eller noen annen part med hensyn til det.


9. PRODUKTKREDITTER

Hvis du får produktkreditt (“kreditt”), det være seg for løskjøping for kjøpet av et bestemt produkt, eller kostnadsfritt med kjøpet av et annet produkt (“kjøpt produkt”), anerkjenner og samtykker du til at en slik kreditt kun er gyldig i ett (1) år og kun tilgjengelig med et gyldig kjøp, og kan termineres hvis det kjøpte produktet slettes, kanselleres, overføres eller ikke fornyes. Kreditten utløper ett (1) år fra kjøpsdatoen av det kjøpte produktet hvis kreditten ikke er løst inn. Hvis kreditten er innløst, vil produktet automatisk fornyes etter den første abonnementsperioden, til dagjeldende fornyelsespris og inntil den kanselleres. Hvis du vil avbryte automatisk fornyelse av produktet, kan du gjøre det ved å gå inn på kontoen din eller ved å ta kontakt med kundeservice. I tilfelle produktet du kjøpte inkluderer et kostnadsfritt domenenavn, vil standardprisen for domenenavnet bli trukket fra refusjonsbeløpet hvis du kansellerer det kjøpte produktet. Listeprisen er prisen til domenenavnet som er oppført på GoDaddys nettsted, og er ikke underlagt kampanjer, rabatter eller andre prisavslag. For kredittproblemer med andre kjøpte produkter, anerkjenner og samtykker du til at vi bytter kreditten mot et lignende produkt, etter eget skjønn.


10. OVERVÅKING AV INNHOLD; RETNINGSLINJER FOR OPPSIGELSE AV KONTO


forhåndsfiltrerer vanligvis ikke brukerinnhold (enten det er lagt ut på et nettsted som hostes av GoDaddy eller på dette nettstedet). Imidlertid forbeholder GoDaddy seg rettigheten (men påtar seg ingen forpliktelse til) å gjøre dette og bestemme om noe element i brukerinnholdet er passende og/eller samsvarer med denne avtalen. GoDaddy kan fjerne ethvert element i brukerinnhold (enten det utgis til et nettsted som vertføres av GoDaddy eller publiseres på dette nettstedet) og/eller avslutte en brukers tilgang til dette nettstedet eller tjenestene på dette nettstedet for oppføring av eller publisering av materiell som bryter med avtalen, eller for annen brudd på avtalen (som avgjøres av GoDaddy etter eget og absolutt skjønn), til enhver tid og uten forutgående varsel. GoDaddy kan også avslutte en brukers tilgang til dette nettstedet eller tjenestene på dette nettstedet hvis GoDaddy har grunn til å tro at brukeren gjentar overtredelser. Hvis GoDaddy sier opp din tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her, kan GoDaddy etter eget forgodtbefinnende fjerne og destruere data og filer som du har lagret på dets servere.


11. FORELDEDE TJENESTER, RETNINGSLINJER FOR SLUTTEN AV LEVETID

GoDaddy reserverer seg retten til å slutte å tilby tjenestene når som helst, uten grunn og uten forhåndsvarsel. Til tross for at GoDaddy prøver å maksimere levetiden til alle tjenestene sine, hender det at tjenester avsluttes eller når slutten av levetiden sin (“EOL”). Hvis det er tilfellet, kommer ikke produktet eller tjenesten til å støttes av GoDaddy lenger fra og med EOL-datoen.

Varsel og overføring. Hvis tjenester vi tilbyr når eller kommer til å nå EOL, vil vi varsle deg tretti dager eller mer før EOL-datoen. Det er ditt ansvar å ta de nødvendige stegene for å erstatte tjenesten ved å flytte over til en ny tjeneste før EOL-datoen, eller ved å opphøre bruken av tjenesten før EOL-datoen. I ethvert tilfelle, kommer GoDaddy enten til å tilby en lignende tjeneste som du kan flytte til frem til slutten av kjøpsperioden, en tilsvarende butikk-kreditt eller tilsvarende refusjon, etter GoDaddy sitt eget skjønn. GoDaddy kan, med eller uten varsel migrere deg til den mest oppdaterte versjonen av tjenesten, hvis tilgjengelig. Du samtykker til å ta fullt ansvar for alt og alle tap og skader som oppstår fra en slik overføring.

Ingen ansvar. GoDaddy kan ikke holdes ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for endring, suspendering eller avslutting av noen av tjenestene vi tilbyr eller gir tilgang til.


12. BETATJENESTER


GoDaddy kan fra tid til annen tilby nye tjenester (begrensede forhåndsvisningstjenester eller nye funksjoner for eksisterende tjenester) i en førlanseringsversjon. Nye tjenester, nye funksjoner i eksisterende tjenester eller begrensede forhåndsvisningstjenester skal individuelt og samlet omtales som «betatjenester». Hvis du velger å bruke en betatjeneste, er denne bruken underlagt følgende betingelser: (i) Du godtar at betatjenestene er førlanseringsversjoner og kanskje ikke fungerer som de skal. (ii) Du godtar at bruken din av betatjenestene kan utsette deg for uvanlige risikoer for driftssvikt. (iii) Betatjenestene leveres slik de er, og vi anbefaler derfor at du ikke bruker dem i produksjons- eller oppdragskritiske miljøer. (iv) GoDaddy forbeholder seg retten til når som helst å endre, bytte ut eller avslutte et hvilket som helst aspekt av betatjenestene. (v) Kommersielt lanserte versjoner av betatjenestene kan endres betydelig, og programmer som bruker eller kjøres med betatjenestene, vil kanskje ikke fungere med de kommersielt lanserte versjonene eller de påfølgende lanseringene. (vi) GoDaddy kan begrense tilgjengelig kundeservicetid som er satt av til å støtte betatjenestene. (vii) Du godtar at du skal gi umiddelbar tilbakemelding om din erfaring med betatjenestene i en form som vi med rimelighet ber om, inkludert informasjon vi trenger for å kunne reprodusere feil eller problemer du måtte oppleve. Du godtar at vi kan bruke tilbakemeldingen din for ethvert formål, inkludert produktutvikling. På vår anmodning skal du gi oss kommentarer som vi kan bruke offentlig til pressemateriale og markedsføringsformål. Eventuelle immaterielle rettigheter som er knyttet til tilbakemeldingen din eller som følger av bruken din av betatjenestene, skal eies utelukkende av GoDaddy. (viii) Du godtar at all informasjon vedrørende bruken din av betatjenestene, inkludert din erfaring med og meninger om dem, er taushetsbelagt og ikke kan gis videre til tredjeparter eller brukes til noe annet formål enn å gi tilbakemelding til GoDaddy. (ix) Betatjenestene leveres «som de er», «som tilgjengelige» og «med alle feil». GoDaddy frasier seg alle lovpålagte, eksplisitte eller implisitte garantier vedrørende betatjenestene så langt loven tillater det, inkludert, men ikke begrenset til, alle implisitte garantier for eiendomsrett, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelse av lover og regler.


13. GEBYRER OG BETALINGER

Du samtykker i at din betalingsmåte kan belastes av en av våre tilknyttede enheter. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i USA i løpet av kjøpet, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy.com, LLC. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i Canada, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy Domains Canada, Inc. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i Storbritannia, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy Europe, Ltd. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i India, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Hvis betalingen din i løpet av kjøpet ble identifisert i et land som ikke er oppført ovenfor, kan transaksjonen din bli behandlet i dette landet, av et foretak som er tilknyttet vår lokale leverandør av betalingstjenester og underlagt bestemmelsene i vår personvernpolicy.

(A) GENERELLE VILKÅR, INKLUDERT VILKÅR FOR AUTOMATISK FORNYELSE

Betaling til forfall ved bestillingstidspunkt – ingen refusjon. Du samtykker i å betale alle beløp som skal betales for tjenester, når du bestiller dem. Ingen av beløpene refunderes med mindre annet er angitt i retningslinjene for refusjon.

Prisendringer. GoDaddy forbeholder seg retten til når som helst å endre prisene og gebyrene sine. Slike endringer skal legges ut på dette nettstedet og tre i kraft umiddelbart, uten behov for å gi deg nærmere varsel. Hvis du har kjøpt eller skaffet tjenester for en periode på måneder eller år, skal endringer i priser og gebyrer tre i kraft når de aktuelle tjenestene skal fornyes, som beskrevet nærmere nedenfor.

Betalingsmåter. Med unntak av det som er forbudt i en hvilken som helt produktspesifikk avtale, kan du betale for tjenester ved å bruke en av følgende «betalingsmåter»: (i) et gyldig kredittkort, (ii) forhåndsbetalte «Good As Gold»-tjenester (definert nedenfor), (iii) en elektronisk betaling fra din personlige konto eller bedriftskonto, alt etter som (og som definert nedenfor), (iv) PayPal, (v) et internasjonalt betalingsalternativ (som definert nedenfor), eller (vi) via kredittsaldo i butikk hvis aktuelt (og som definert nedenfor). «Ekspresskasse»-funksjonen legger automatisk inn en bestilling på den aktuelle tjenesten og belaster standard Ekspresskasse betalingsmåten for kontoen din. Bekreftelse på bestillingen sendes til e-postadressen som er registrert for kontoen din. Den registrerte betalingsmåten må holdes gyldig hvis du har aktive tjenester i kontoen din. I tillegg aksepterer du at stedet der betalingene dine behandles, kan endres ut fra hvilken som helst grunn, inkludert betalingsmåten som er valgt, eller valutaen som er valgt, eller endringer eller oppdateringer som er gjort i betalingsmetoden din.

Refusjoner utstedt. Du godtar at når refusjoner utstedes til din betalingsmåte, er GoDaddys utstedelse av en refusjonskvittering kun bekreftelse på at GoDaddy har sendt refusjonen din til betalingsmåten som ble belastet på tidspunktet for det opprinnelige salget, og at GoDaddy ikke har kontroll over når refusjonen vil bli lagt inn på betalingsmåtens tilgjengelige saldo. Videre godtar du at betalingsleverandøren og/eller den individuelle utstedende bank som er tilknyttet betalingsmåten din, fastslår og regulerer tidsrammene for utlegging av refusjonen, og at slike tidsrammer for refusjon kan variere fra fem (5) virkedager til en hel faktureringssyklus eller lenger.

Hvis en tilbakebetaling utstedes til betalingsmåten din og betalingsleverandøren, betalingsbehandleren eller den enkeltstående utstedende banken som er tilknyttet betalingsmåten, pålegger noen begrensninger på refusjoner, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger når det gjelder refusjonstidspunktet eller antallet refusjoner som er tillatt, forbeholder GoDaddy seg retten til , etter eget skjønn, å utstede refusjonen enten (i) i form av en kreditt i butikken, (ii) via utstedelse av en GoDaddy-sjekk, som vil bli sendt til postadressen som er registrert for kontoen din, eller (iii) i enkelte jurisdiksjoner, som bankoverføring, hvis den som behandler betalingen ikke kan refundere tilbake til betalingsmåten. GoDaddy har også rett til å tilby kreditt i butikk for kunder som søker refusjon, selv om det ikke er noen begrensninger på refusjon pålagt av betalingsmåten.

Månedlig faktureringsdato. Hvis du faktureres månedlig, er den månedlige faktureringsdatoen basert på den dagen i måneden du kjøpte tjenestene, med mindre den datoen er etter den 28. i måneden. I så fall blir faktureringsdatoen den 28. i hver måned.

Vilkår for automatisk fornyelse. Med unntak av det som kreves av gjeldende lov, beholder ikke GoDaddy papirkopier eller elektroniske versjoner av fullmakter, skjemaer for stående ordrer og/eller signerte samtykker knyttet til bruken din av de automatiske fornyelsestjenestene våre. Vi kan derfor ikke levere slike dokumenter på forespørsel. Du kan når som helst se status for eller endre automatiske fornyelsesinnstillinger ved å logge på GoDaddy-kontoen.

ALLE TJENESTENE TILBYS VED AUTOMATISK FORNYELSE. DETTE ER FOR Å SIKRE AT DU IKKE OPPLEVER AVBRUDD I ELLER TAP AV TJENESTER. BORTSETT FRA AV ÅRSAKER BESKREVET NEDENFOR I DENNE DELEN, FORNYER ALTERNATIVET FOR AUTOMATISK FORNYELSE DEN GJELDENDE TJENESTEN VED UTLØP AV DEN AKTUELLE VARIGHETSPERIODEN MED EN FORNYELSESPERIODE MED EN VARIGHET SOM TILSVARER DEN SISTE TJENESTEPERIODEN (BORTSETT FRA DOMENENAVN, SOM KAN FORNYES MED DEN OPPRINNELIGE TJENESTEPERIODEN). HVIS FOR EKSEMPEL DEN SISTE TJENESTEPERIODEN DIN VAR PÅ ETT ÅR, BLIR FORNYELSESPERIODEN DIN TYPISK ETT ÅR. HVIS IMIDLERTID FORNYELSE MED DEN REGISTRERTE BETALINGSMÅTEN MISLYKKES, KAN GoDaddy FORSØKE Å FORNYE DEN AKTUELLE TJENESTEN FOR EN PERIODE SOM ER KORTERE ENN DEN OPPRINNELIGE ABONNEMENTSPERIODEN I DEN GRAD DET ER NØDVENDIG FOR AT TRANSAKSJONEN SKAL LYKKES.

MED MINDRE DU DEAKTIVERER DET AUTOMATISKE FORNYELSESALTERNATIVET, FORNYER GoDaddy AUTOMATISK DEN GJELDENDE TJENESTEN NÅR DET ER PÅ TIDE Å FORNYE, OG VIL BELASTE BETALINGEN FRA BETALINGSMETODEN SOM ER KNYTTET TIL TJENESTEN(E) I KONTOEN DIN ELLER DIN(E) VALGTE BETALINGSMÅTE(R) SOM ER REGISTRERT HOS GoDaddy. NÅR DU AUTOMATISK FORNYER TJENESTENE DINE, VIL GoDaddy FØRST PRØVE Å BELASTE BETALINGSMÅTEN SOM ER KNYTTET TIL TJENESTEN(E) PÅ KONTOEN DIN. HVIS GoDaddy IKKE KAN BELASTE DENNE BETALINGSMETODEN, VIL VI PRØVE Å BELASTE BETALINGSMETODEN(E) SOM ER UTPEKT SOM "RESERVE" I KONTOEN DIN. FORNYELSER BELASTES MED GoDaddyS DA GJELDENDE PRISER, SOM DU BEKREFTER OG GODTAR KAN VÆRE HØYERE ELLER LEVERE ENN PRISENE FOR DEN OPPRINNELIGE TJENESTEPERIODEN. FOR Å KUNNE SE FORNYELSESINNSTILLINGENE SOM ER AKTUELLE FOR DEG OG TJENESTENE DINE, LOGGER DU PÅ KONTOADMINISTRATOREN FRA DETTE NETTSTEDET OG FØLGER TRINNENE SOM ER ANGITT HER. HVIS DU IKKE VIL AT NOEN AV TJENESTENE SKAL FORNYES AUTOMATISK, KAN DU VELGE Å KANSELLERE FORNYELSEN. I SÅ FALL AVSLUTTES TJENESTENE VED UTLØPET AV DEN GJELDENDE PERIODEN MED MINDRE DU FORNYER TJENESTENE MANUELT FØR DEN DATOEN. HVIS DU VELGER Å KANSELLERE PRODUKTET OG UNNLATER Å FORNYE TJENESTENE MANUELT FØR DE UTLØPER, KAN DU ALTSÅ OPPLEVE ET BRUDD I ELLER TAP AV TJENESTENE, OG GoDaddy SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTER NÅR DET GJELDER DETTE.

I TILLEGG KAN GoDaddy DELTA I «PROGRAMMER FOR GJENTATT FAKTURERING» ELLER «TJENESTER FOR OPPDATERING AV KONTO» SOM STØTTES AV KREDITTKORTLEVERANDØREN (OG SOM I SISTE INSTANS ER AVHENGIG AV DIN BANKS DELTAKELSE). HVIS VI IKKE KAN TREKKE BELØPET FRA DEN EKSISTERENDE BETALINGSMÅTEN DIN, KAN KREDITTKORTLEVERANDØREN DIN (ELLER BANKEN) INFORMERE OSS OM OPPDATERINGER AV KREDITTKORTNUMMERET OG/ELLER UTLØPSDATOEN. EVENTUELT KAN DE AUTOMATISK BELASTE DET NYE KREDITTKORTET DITT PÅ VÅRE VEGNE UTEN AT VI INFORMERES. I HENHOLD TIL KRAV TIL PROGRAMMER FOR GJENTATT FAKTURERING, OG HVIS VI UNDERRETTES OM EN OPPDATERING AV KREDITTKORTNUMMERET DITT OG/ELLER UTLØPSDATOEN, KOMMER GoDaddy TIL AUTOMATISK Å OPPDATERE BETALINGSPROFILEN PÅ DINE VEGNE. GoDaddy GARANTERER IKKE AT VI VIL BE OM ELLER MOTTA OPPDATERT KREDITTKORTINFORMASJON. DU GODTAR AT DET ER UTELUKKENDE DITT ANSVAR Å MODIFISERE OG VEDLIKEHOLDE KONTOINNSTILLINGENE DINE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, (I) KANSELLERING AV PRODUKTER OG (II) FORSIKRING OM AT DE TILKNYTTEDE BETALINGSMÅTE(NE) ER OPPDATERTE OG GYLDIGE. VIDERE GODTAR DU AT HVIS IKKE DU GJØR DET, KAN DET RESULTERE I AVBRUDD I ELLER TAP AV TJENESTER, OG GoDaddy SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART I SÅ HENSEENDE.

Hvis GoDaddy av en eller grunn ikke kan belaste betalingsmåten din for hele beløpet du skylder, eller hvis GoDaddy informeres om tilbakeført postering, reversering eller betalingstvist eller belastes et straffegebyr for et gebyr som tidligere er belastet betalingsmåten din, samtykker du i at GoDaddy kan benytte alle tilgjengelige lovlige tiltak for å inndrive betaling, inkludert, men ikke begrenset til, øyeblikkelig kansellering av eventuelle domenenavn eller tjenester som er registrert eller fornyet på dine vegne, uten varsel. GoDaddy forbeholder seg også retten til å belaste deg rimelige «administrasjonsgebyrer» for (i) oppgaver GoDaddy kan utføre utenfor det normale tjenesteomfanget, (ii) ytterligere tid og/eller kostnader som GoDaddy kan pådra seg i leveringen av tjenestene, og/eller (iii) din manglende overholdelse av denne avtalen (som bestemt av GoDaddy etter eget skjønn). Vanlige scenarioer for administrasjons- eller behandlingsgebyrer omfatter, men er ikke begrenset til, (i) kundeservicesaker som krever ekstra personlig tid eller ekstra oppmerksomhet, (ii) UDRP-handling(er) i forbindelse med domenenavnene dine og/eller tvister som involverer regnskapstjenester eller juridiske tjenester, enten de utføres av GoDaddys personale eller av eksterne firmaer som er innleid av GoDaddy, (iii) erstatning av alle kostnader og gebyrer, inkludert prisen på tjenestene, som påføres GoDaddy som følge av tilbakeførte posteringer eller andre betalingstvister anført av deg, banken din eller betalingsbehandler. Disse administrasjons- eller behandlingsgebyrene faktureres betalingsmåten du har registrert hos GoDaddy.

GoDaddy kan tilby priser på produktnivå i forskjellige valutaer. Overføringen behandles i den valgte valutaen, og prisen som vises i kassen, er det faktiske beløpet som er sendt til betaling. For bestemte betalingsmåter kan utstederen av betalingsmåten din kreve et internasjonalt transaksjonsgebyr eller annen avgift. Dette kan legges til sluttbeløpet som vises på bankutskriften eller -anvisningen som et separat beløp. Kontroller med utstederen av betalingsmåten hvis du vil ha mer informasjon. I tillegg til dette, uavhengig av hvilken valuta som er valgt, godtar du at du kan bli belastet merverdiavgift («mva.»), skatt for varer og tjenester («GST») eller andre lokale gebyrer og/eller avgifter, basert på din bank og/eller landet som står oppført i delen for faktureringsadresse.

RETNINGSLINJER FOR REFUSJON

Produkter og tjenester som er tilgjengelig for tilbakebetalinger, beskrives herRetningslinjer for refusjon»).

(C) FORHÅNDSBETALTE GOOD AS GOLD-TJENESTER

Tjenestedetaljer. Når du bruker forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester, kan du overføre midler til GoDaddy for å finansiere kontoen for forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester («Good As Gold-konto»). Deretter kan du bruke Good As Gold-kontoen til å kjøpe de tjenestene du ønsker. Du kan fylle på Good As Gold-kontoen via bankoverføring.

Du erkjenner at midler som overføres til Good As Gold-kontoen din, besittes av GoDaddy, og at det ikke påløper rente på disse midlene. I den grad det påløper renter, samtykker du i at GoDaddy har rett til å motta og oppbevare slike beløp for å dekke kostnader knyttet til forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester.

Du samtykker i at alle transaksjoner som bruker forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester vil bli utført i amerikanske dollar.

Good As Gold-kontoen din må i starten ha midler til en verdi tilsvarende minst USD $ 1 000,00.

Alle betalinger må skje for hele summen som kreves ved kjøp.

Informasjon om bankoverføring. Bankoverføringer kan utføres i andre valutaer enn amerikanske dollar når du finansierer Good As Gold-kontoen, men USD er den naturlige valutaen for Wild West Domains' bankkonto . Overføringer i annen valuta enn USD blir automatisk konvertert til og satt inn som amerikanske dollar . Vær oppmerksom på at valutagebyrer kan påløpe.

Du er ansvarlig for alle gebyrer for bankoverføringer, både innkommende og utgående, knyttet til Good As Gold-kontoen din. Alle ikke-amerikanske bankoverføringer kan være gjenstand for gebyrer fra banken din, mellomliggende banker eller GoDaddys bank, som kan redusere beløpet på pengene som mottas av GoDaddys bank, og som i neste instans legges til Good As Gold-kontoen din. Du gir herved uttrykkelig GoDaddy tillatelse til (i) å redusere Good As Gold-kontoen din med det gebyrbeløpet for bankoverføring som GoDaddy pådrar seg for å motta pengene dine, og/eller (ii) å belaste et servicegebyr på tjue amerikanske dollar ($ 20,00) («tjenestegebyr») i forbindelse med oppsigelsen av Good As Gold-kontoen din. Alle gebyrer er gjenstand for endring når som helst. Slike endringer skal legges ut på nett og tre i kraft med umiddelbar virkning uten behov for at du varsles nærmere.

Du kan når som helst kontrollere resterende midler i Good As Gold-kontoen via kontoen eller handlevognen. Dersom du bestemmer deg for å si opp din Good As Gold-konto (eller skulle GoDaddy velge å si opp din Good As Gold-konto fordi du har forsømt en forpliktelse i henhold til Good As Gold-tjenesteavtalen). Da vil saldoen i din Good As Gold-konto bli tilbakebetalt, minus servicegebyret.

Ytterligere midler kan når som helst legges til din Good As Gold-konto.

Din bruk av forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester. Bruk av midler i Good As Gold-kontoen din kan kun skje gjennom GoDaddys kjøpsprosess på GoDaddys nettsted. Kjøp kan ikke utføres med mindre det finnes nok tilgjengelige midler i din Good As Gold-konto på kjøpstidspunktet for å dekke hele kjøpsbeløpet, inkludert eventuelle tilknyttede gebyrer som fremgår heri eller i andre aktuelle avtaler.

(D) BETALING MED SJEKK (ELEKTRONISK)

Ved å bruke GoDaddys sjekkbetalingsalternativ («Pay By Check») kan du kjøpe GoDaddy-tjenester med elektronisk betaling (fra din privat- eller bedriftskonto («bankkonto»), alt etter hva som er hensiktsmessig). I den forbindelse samtykker du i at en tredjeparts sjekktjenesteleverandør, Certegy Check Services, Inc. («sjekktjenesteleverandør») kan debitere hele kjøpssummen fra bankkontoen din, som er ikke-refunderbar. Sjekktjenesteleverandøren oppretter en elektronisk pengeoverføring («EFT») eller bankanvisning, som blir presentert for banken eller finansinstitusjonen din for utbetaling fra bankkontoen. Bankkontoen må være opprettet ved en finansinstitusjon i USA, og betalingen utstedes i amerikanske dollar.

Det er ditt ansvar å holde bankkontoen oppdatert og med tilstrekkelig dekning. Du godtar at (i) sjekktjenesteleverandøren eller GoDaddy forbeholder seg retten til å avslå en transaksjon uansett årsak (inkludert, men ikke begrenset til, betalinger som ikke går igjennom som følge av at bankkontoen din ikke lenger finnes eller at det mangler dekning), og (ii) verken sjekktjenesteleverandøren eller GoDaddy i så fall skal være ansvarlig overfor deg eller tredjepart vedrørende det samme. Hvis sjekktjenesteleverandøren av en eller annen grunn ikke kan trekke hele beløpet du skylder for de leverte tjenestene, samtykker du i at sjekktjenesteleverandøren og GoDaddy kan benytte alle tilgjengelige lovlige tiltak for å inndrive betaling (samt eventuelle gebyrer). GoDaddy er ikke ansvarlig for sjekktjenesteleverandørens handlinger. Du samtykker i at hvis EFT eller bankanvisningen returneres uten å være hevet, betaler du et tjenestegebyr i samsvar med gebyrene som er tillatt ved lov for hver av de amerikanske statene. En hjelpeartikkel som beskriver sjekktjenesteleverandøren og gir et sammendrag av tjenestekostnadene som det vises til ovenfor, finner du her. Disse gebyrene kan debiteres fra bankkontoen med en EFT eller bankanvisning. Alle gebyrer er oppgitt i amerikanske dollar.

GoDaddy og tilknyttede tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, sjekktjenesteleverandøren og Complete Payment Recovery Services, Inc., kan gi deg varsler, for eksempel via e-post, vanlig post, SMS, MMS, tekstmeldinger, innlegg på tjenestene eller andre formålstjenlige metoder som er kjent nå eller blir utviklet i fremtiden. Slike varsler mottas kanskje ikke hvis du har brutt disse tjenestevilkårene ved å bruke tjenestene på uautorisert vis. Ditt samtykke i disse tjenestevilkårene utgjør samtykke i at du anses å ha mottatt alle varsler som ville ha blitt tilsendt deg hvis du hadde brukt tjenestene på autorisert vis. Unnlatelse av å motta slike varsler av en hvilken som helst grunn skal ikke frita deg for betaling eller annen forpliktelse til GoDaddy og sjekktjenesteleverandøren. Du gir videre GoDaddy og tilknyttede tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, sjekktjenesteleverandør og Complete Payment Recovery Services, Inc. og deres tilknytningspartnere, uttrykkelig tillatelse til å kontakte deg via automatisk oppringing, forhåndsinnspilte samtaler eller andre metoder, på hvilke som helst av mobilnumrene eller e-postadressene dine. Videre anerkjenner du at e-postadressene du oppgir ikke er delte, ikke åpne for andre og ikke er ansatt-relaterte e-postadresser.

(E) INTERNASJONALE BETALINGSALTERNATIVER

GoDaddy tilbyr en rekke ulike internasjonale betalingsalternativer gjennom et mangfold av internasjonale betalingsleverandører («IPP»). Hvis du velger en IPP, erklærer du at du allerede har samtykket i samtlige av IPP-ens gjeldende kundeserviceavtaler før du fullfører transaksjonen hos GoDaddy. Du gir også IPP-en tillatelse til å debitere hele kjøpsbeløpet fra den valgte kontoen eller betalingsmåten, samlet omtalt som «finansieringskilder». Videre gir du den valgte IPP-en tillatelse til å debitere et eventuelt «valutakonverteringsgebyr» i tillegg til eventuelle andre gebyrer som gjelder for avtalen din med IPP-en (samlet omtalt som «IPP-gebyrene»), fra finansieringskildene dine. Du forstår og godtar at IPP-gebyrene når som helst kan endres av IPP-en uten at du varsles av GoDaddy.

Det er ditt ansvar å holde finansieringskildene oppdatert og med tilstrekkelig dekning. Du samtykker i (i) at IPP-en eller GoDaddy forbeholder seg rettigheten til å avvise en transaksjon av en hvilken som helst grunn, og (ii) at verken IPP-en eller GoDaddy skal holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart med hensyn til dette. Du godtar at GoDaddy ikke prøver å levere tjenestene som er kjøpt av deg, før GoDaddy mottar betalingsbekreftelse fra IPP-en via den tilknyttede betalingsbehandleren. Du godtar at det kan forekomme en periode på flere timer eller dager mellom tidspunktet du legger inn en bestilling, og tidspunktet IPP-en bekrefter mottatt betaling via den tilknyttede betalingsbehandleren. Hvis GoDaddy ikke mottar bekreftelse på betaling fra IPP-en via den tilknyttede betalingsprosessoren innen tretti (30) dager etter at bestillingen er lagt inn, kan bestillingen din bli kansellert. Du må i så fall starte kjøpsprosessen på nytt. Hvis du ønsker å kansellere betaling for en forestående transaksjon, kan du gjøre dette via GoDaddy-kontoen din. Betalinger som er mottatt på tidligere kansellerte ordrer, vil automatisk refunderes med den opprinnelige betalingsmetoden når det er mulig.

Hvis GoDaddy på det tidspunktet mottar bekreftelse på betaling fra IPP-en (via den tilknyttede betalingsbehandleren), betyr det enten (i) at tjenestene (inkludert domenenavn) ikke lenger er tilgjengelige for kjøp, (ii) at en forestående bestilling er kansellert i systemene våre, eller (iii) at bekreftelsen på betaling ikke stemmer med dollarbeløpet på den forestående bestillingen. Følgelig kan kjøpet ditt enten være overfinansiert eller underfinansiert. GoDaddy kan automatisk utstede en delvis refusjon (ved overfinansiering) eller en full refusjon (ved underfinansiering) til finansieringskilden din. Hvis IPP-en (eller den tilknyttede betalingsbehandleren) pålegger refusjonsbegrensninger av noe slag, forbeholder GoDaddy seg retten til å utstede refusjoner til en kreditsaldo i butikk eller som en bankoverføring når betalingsbehandleren ikke kan refundere tilbake til betalingsmåten. Du må starte kjøpsprosessen på nytt hvis du mottar en full refusjon. Du godtar at IPP-en forbeholder seg retten til ikke å refundere IPP-gebyrer knyttet til en refundert transaksjon. Dette betyr at alle refusjoner utstedt av GoDaddy er netto IPP-gebyrene med mindre annet er angitt.

GoDaddy tilbyr SEPA Direct Debit («SEPA») som betalingsmetode for kunder i Tyskland. Hvis du velger å bruke SEPA som betalingsmåte, gir du GoDaddy og Adyen, vår betalingsleverandør, tillatelse til å sende instruksjoner til banken for å belaste kontoen din. Ved å godta disse vilkårene gir du GoDaddy mandat til å kreve inn alle gjeldende avgifter som oppstår i henhold til denne avtalen. Godkjenningen skal også gjelde for eventuelle nye bankkontoer som du bruker ved kjøp fra GoDaddy. Vi varsler deg om datoen for direkte belastning innen rimelig tid («forhåndsvarsling»). Denne forhåndsvarslingen leveres til deg via e-post minst én (1) virkedag før betalingen hentes inn. Du er ansvarlig for å sikre at det er tilstrekkelige midler på kontoen din for å dekke alle debiteringer. Du samtykker også i å holde GoDaddy skadesløs mot eventuelle tap som kan oppstå hvis finansinstitusjonen din tilbakeholder betaling fra GoDaddy uansett årsak.

(F) KREDITSALDO I BUTIKK

Hvis kontoen din inneholder en butikkreditsaldo, betyr det at (1) du kan bruke eventuell tilgjengelig kreditsaldo ved alle fremtidige kjøp i kontoen din, og (2) du gir GoDaddy tillatelse til å bruke eventuell tilgjengelig kreditsaldo til utestående administrasjonsgebyrer, tilbakeførte posteringer eller andre gebyrer som er knyttet til kontoen din. Hvis GoDaddy ikke kan belaste betalingsmåten som er knyttet til en bestemt tjeneste på kontoen din eller dine backup-betalingsmåter når du behandler tjeneste-fornyelser, kan GoDaddy bruke eventuell tilgjengelige kredittkortsaldo i butikken hvis det er nok midler til å dekke hele transaksjonen Uansett hvor mye butikk-kreditt som finnes på kontoen din, er ikke GoDaddy ansvarlig for tap av produkter som følge av manglende evne til å samle inn midler fra dine betalingsmetoder eller butikk-kreditten. Butikkreditter brukes basert på valutaen som er valgt i handlevognen på tidspunktet for kjøp (eller fornyelse). Hvis du har mer enn én butikkreditt, behandles kredittene i henhold til kredittens alder, der den eldste butikkreditten brukes først. Hvis ytterligere midler kreves for å fullføre kjøpet eller fornyelsen, blir kreditt som holdes i en ikke-valgt valuta, konvertert med GoDaddys daglige valutakurs, basert på kredittens alder (eldst til nyest) inntil (i) nok midler tildeles for å fullføre transaksjonen, eller (ii) det ikke er noen tilgjengelig saldo igjen i kontoen din. Du forstår og godtar at GoDaddy også kan pålegge et ekstra administrasjonsgebyr på konverteringstidspunktet.

Du kan når som helst kontrollere tilgjengelig butikkreditsaldo via kontoen din på nettstedet til GoDaddy. Du erkjenner at butikkreditsaldoene ikke kan overdras, at de kun kan brukes i kontoen der de ble kjøpt, og at de kan utløpe. Supplerende butikkreditt utløper to år etter utstedelse. Hvis GoDaddy sier opp kontoen din, godtar du at eventuell resterende tilgjengelig butikkreditsaldo går tapt.

Du erkjenner også at midler som er tilgjengelige i butikkreditsaldoen, besittes av GoDaddy, og at det ikke påløper renter på disse midlene. I den grad det påløper renter, samtykker du i at GoDaddy skal ha rett til å motta og beholde slike beløp for å dekke kostnader knyttet til støtte for funksjonen for butikkreditsaldo.

(G) KJØP AV UTLØPTE DOMENENAVN

For utløpte domenenavn som er kjøpt gjennom kontoen din, godtar du at du er ansvarlig for betaling innen førtiåtte (48) timer etter at auksjonen er avsluttet for det vinnende budbeløpet pluss gebyret for fornyelse eller overføring i ett (1) år (fra slutten av domenenavnets forrige registreringsperiode). I tillegg blir et eventuelt ICANN-gebyr eller eventuelle gyldige betalingsmåter tilknyttet kontoen, belastet på den tredje dagen etter avsluttet auksjon. Hvis vi ikke er i stand til å innhente betaling, kan du miste retten til å kjøpe domenenavnet.


14. YTTERLIGERE RETTIGHETSFORBEHOLD

GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til å nekte, kansellere, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgang til (eller kontroll over) hvilken som helst konto eller tjenester (inkludert retten til å kansellere eller overføre domenenavnregistrering) av en hvilken som helst grunn (som bestemt av GoDaddy etter eget skjønn), inkludert, men ikke begrenset til, følgende: (i) for å rette feil utført av GoDaddy ved å tilby eller levere tjenester (inkludert eventuell domeneregistrering), (ii) for å beskytte integriteten og stabiliteten til og rette feil som er gjort av en hvilken som helst domenenavnregistrator, (iii) for å bistå med vår svindel- og misbruksdeteksjon og forebyggende innsats, (iv) for å etterkomme rettsordrer mot deg og/eller ditt domenenavn eller nettsted og gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter, (v) for å overholde anmodninger om rettshåndhevelse, herunder skriftlig innkallelse til rettssak, (vi) for å overholde eventuelle tvisteløsningsprosesser, (vii) for å forsvare eventuelle rettslige skritt eller trusler om rettslige skritt, uansett om slike rettslige skritt eller trusler om rettslige skritt til slutt blir vurdert som grunnløse, (viii) for å unngå sivilt eller strafferettslig ansvar på vegne av GoDaddy, selskapets ledelse, styremedlemmer, ansatte og agenter, samt GoDaddy sine tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeller der du har saksøkt eller truet med å saksøke GoDaddy, eller (ix) for å svare på en overdreven mengde klager uansett hvordan de er relatert til kontoen din, domenenavn eller innhold på nettstedet ditt som kan resultere i skade på GoDaddy sine forretninger, drift, rykte eller andelshavere.
GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til å gå gjennom hver konto for å kontrollere for stor bruk av plass og båndbredde, og vil si opp eller pålegge tilleggsgebyrer på kontoene som overskrider tillatte grenser.

GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til å si opp, uten varsel, en hvilken som helst av og alle tjenestene som, etter GoDaddys skjønn, du bruker til å trakassere eller true GoDaddy og/eller noen av GoDaddys ansatte.

GoDaddy Innhold. Med unntak av brukerinnholdet er innholdet av dette nettstedet og tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, teksten, programvaren, skriptene, kildekoden, API, grafikk, fotografier, lyd, musikk, videoer og interaktive funksjoner og varemerker, servicemerker og logoer («GoDaddy-innhold»), eid av eller lisensiert til GoDaddy på ubestemt tid og underlagt opphavsrett, varemerke-, og/eller patentbeskyttelse i USA og andre land samt andre immaterielle eiendomsrettigheter i henhold til lovene i USA og andre land. GoDaddy-innholdet leveres «som det er», «etter tilgjengelighet» og «med alle feil» bare for din informasjon og personlige, ikke-kommersielle bruk, og kan ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes for noe formål uten uttrykkelig, skriftlig forhåndssamtykke fra GoDaddy. Denne avtalen gir ingen rettighet eller lisens i tilknytning til noen opphavsrett, noe varemerke eller patent eller noen annen eiendomsrett eller lisens. GoDaddy forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig blir gitt i og til GoDaddy-innholdet, dette nettstedet og tjenestene, og denne avtalen overfører ikke eiendomsrett over noen av disse rettighetene.


15. INGEN SØPPELPOST; KONVENSJONALBOT


Ingen søppelpost. Vi tolererer ikke utsending av søppelpost. Vi overvåker all trafikk til og fra nettserverne våre for å fange opp indikasjoner på søppelpost, og vi opprettholder et senter for klager på søppelpostmisbruk for å registrere påstander om søppelpostmisbruk. Kunder som mistenkes å bruke produktene og tjenestene våre med henblikk på å sende søppelpost, blir gransket fullt ut. Hvis vi finner ut at det er et problem med søppelpost, iverksetter vi nødvendige tiltak for å løse situasjonen.

Vi definerer søppelpost som sending av uønsket kommersiell e-post (Unsolicited Commercial Email – UCE), uønsket masse-e-post (Unsolicited Bulk Email – UBE) eller uønsket telefaks (faks). Dette er e-post eller faks som sendes til mottakerne som reklame eller på annen måte, uten først å få forhåndsgodkjent samtykke til å motta disse meldingene. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, følgende:

 1. e-postmeldinger
 2. innlegg i nyhetsgrupper
 3. Windows-systemmeldinger
 4. popup-meldinger (også kjent som «adware»- eller «spionprogram»-meldinger)
 5. direktemeldinger (via AOL, MSN, Yahoo eller andre direktemeldingsprogrammer)
 6. annonser i chatterom på nettet
 7. innlegg i gjestebøker eller nettfora
 8. faksanmodninger
 9. tekst-/SMS-meldinger

Vi tillater ikke at serverne og tjenestene våre blir brukt til formålene som er beskrevet ovenfor. For at du skal kunne bruke produktene og tjenestene våre må du ikke bare overholde alle gjeldende lover og bestemmelser, blant annet Can-Spam Act fra 2003 og Telephone Consumer Protection Act, men du må også overholde disse retningslinjene for antispam. Kommersiell annonsering og/eller masse-e-post eller -faks kan bare sendes til mottakere som har «meldt seg på» til å motta meldinger spesifikt fra avsenderen. De må inneholde en legitim returadresse og en svaradresse, avsenderens fysiske adresse og en måte å melde seg av på i bunnteksten av e-posten eller faksen. På forespørsel fra oss kan avgjørende bevis for påmelding kreves for en e-postadresse eller et faksnummer.

Hvis vi finner ut at de aktuelle kontoene, produktene eller tjenestene brukes i forbindelse med søppelpost, har vi anledning til å omdirigere, suspendere eller kansellere gjeldende konto, netthotell, domeneregistrering, e-postboks eller andre relevante produkter eller tjenester. I så fall kan vi kreve at du bekrefter via e-post til oss at du vil slutte å sende søppelpost og/eller slutte å få andre til å sende søppelpost på dine vegne, og vi kan kreve at et ikke-refunderbart reaktiveringsgebyr skal betales før nettstedet, e-postboksene og/eller tjenestene aktiveres på nytt.

Vi oppfordrer alle kunder og mottakere av e-post som er generert fra våre produkter og tjenester, til å rapportere eventuell mistanke om søppelpost. Mistanke om misbruk kan rapporteres via e-post eller på nettet via senteret for klager på søppelpostmisbruk. Nett: rapporter misbruk.

Konvensjonalbot. Du samtykker i at vi umiddelbart kan avslutte en konto som vi etter eget skjønn mener overfører eller på annen måte er knyttet til søppelpost eller annen aktivitet som involverer uønsket masseutsendelse av e-post. Hvis faktiske skader ikke med rimelighet kan beregnes, samtykker du også i å betale oss en konvensjonalbot på $ 1,00 for hver søppel-e-post eller uønsket masse-e-post som sendes fra eller på annen måte er tilknyttet kontoen din.


16. VAREMERKEKRAV OG/ELLER OPPHAVSRETTSKRAV


GoDaddy støtter beskyttelsen av immateriell eiendom. Hvis du vil sende inn (i) et varemerkekrav som brudd på et merke du eier et registrert varemerke eller servicemerke for, eller (ii) et opphavsrettskrav for materiale som du eier reell opphavsrett til, se GoDaddys Retningslinjer for brudd på varemerke og/eller opphavsrett, omtalt ovenfor, og som står her.


17. KOBLINGER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER


Dette nettstedet og tjenestene på nettstedet kan ha koblinger til tredjeparts nettsteder som ikke eies eller styres av GoDaddy. GoDaddy påtar seg intet ansvar for innholdet, betingelsene og vilkårene, personvernpolicyer, eller praksisen til noen tredjeparts nettsteder. I tillegg sensurerer eller endrer ikke GoDaddy innholdet til noen tredjeparts nettsteder. Ved å bruke dette nettstedet eller tjenestene funnet på dette nettstedet, frigjør du ekspressivt GoDaddy fra alt ansvar som kommer fra din bruk av tredjeparts nettsteder. Følgelig oppfordrer GoDaddy deg til å være oppmerksom når du forlater dette nettstedet eller tjenestene funnet på dette nettstedet og å gjennomgå vilkårene og betingelsene, personvernpolicy, og andre styrende dokumenter til alle andre nettsteder du måtte besøke.


18. FRASIGELSE AV FREMSTILLINGER OG GARANTIER

DU VEDKJENNER DEG OG SAMTYKKER SPESIELT I AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET SKJER VED EGEN RISIKO, OG AT DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE HERI LEVERES “SOM DE ER”, “SOM TILGJENGELIGE” OG “MED ALLE FEIL”. GoDaddy, DETS LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER OG ALLE TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRER FRASIER SEG ALLE GARANTIER, LOVPÅLAGTE, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE GARANTIER FOR EIENDOMSRETT, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTREDELSE AV LOVER OG REGLER. GoDaddy, DETS LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, OG AGENTER GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM (I) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET I NETTSTEDET, (II) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER INNHOLDET I ETHVERT NETTSTED SOM ER KOBLET TIL (GJENNOM HYPERKOBLINGEER, BANNERANNONSER ELLER ANNET) DETE NETTSTEDET, OG/ELLER (III) TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ETHVERT NETTSTED SOM ER KOBLET TIL (GJENNOM HYPERKOBLINGER, BANNERANNONSER ELLER ANNET) TIL DETTE NETSSTEDET, OG GoDaddy HAR INTET ANSVAR ELLER FORPLIKTELSE FOR DET SAMME.

I TILLEGG BEKREFTER DU OG SAMTYKKER SPESIFIKT AT INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV GoDaddy, DENNES REPRESENTANTER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE ELLER AGENTER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING TIL, DENS KUNDESENTER ELLER KUNDESERVICEREPRESENTANTER) OG TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRER VIL (I) UTGJØRE JURIDISK ELLER ØKONOMISK RÅDGIVNING ELLER (II) GI EN GARANTI AV NOE SLAG VEDRØRENDE DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SOM FINNES HER. BRUKERE SKAL IKKE STOLE PÅ SLIK INFORMASJON ELLER RÅDGIVNING.

FORANNEVNTE FRASIGELSE AV FREMSTILLINGER OG GARANTIER SKAL GJELDE I FULL GRAD AV DET SOM TILLATES VED LOV, OG SKAL OVERLEVE ENHVER OPPSIGELSE ELLER UTLØP AV DENNE AVTALEN ELLER DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET.


19. ANSVARSBEGRENSNING

I INGEN TILFELLER SKAL GoDaddy, DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER OG ALLE TREDJEPARTS TJENESTEYTERE, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFBARE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER OVERHODET, INKLUDERT ALT SOM KAN RESULTERE FRA (I) NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET TIL DETTE NETTSTEDET, (II) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET TIL NOEN NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (III) TJENESTENE FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (IV) PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM ELLER ALLE NATURSKADER OVERHODET, (V) TREDJEPARTS UTFØRELSE PÅ NOE SOM HELST VIS, (VI) ALL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SERVERE OG/ELLER ALT INNHOLD, PERSONLIG INFORMASJON, ØKONOMISK INFORMASJON ELLER ANNEN INFORMASJON OG DATA LAGRET I DEM, (VII) ALL AVBRYTELSE ELLER OPPHØR AV TJENESTER TIL ELLER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (VIII) ALLE VIRUS, ORMER, FEIL, TROJANSKE HESTER, ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (IX) ALT BRUKERINNHOLD SOM ER ÆREKRENKENDE, TRAKASSERENDE, FORNÆRMENDE ELLER SKADELIG MOT MINDREÅRIGE ELLER ANDRE BESKYTTEDE KLASSER, PORNOGRAFISK, “MARKERT SOM SEKSUELT”, OBSKØNT ELLER PÅ ANNEN MÅTE STØTENDE, OG/ELLER (X) ALLE TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR, ELLER ANDRE JURIDISKE ELLER RETTFERDIGE TEORIER, OG ENTEN DET ER ELLER IKKE ER GoDaddy RÅDET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

I TILLEGG ANERKJENNER DU SPESIFIKT OG SAMTYKKER TIL AT IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, SKAL GoDaddyS TOTALE OPPSAMLEDE ANSVAR OVERGÅ $ 10 000,00 AMERIKANSKE. DOLLAR.
FORANNEVNTE ANSVARSBEGRENSNING SKAL GJELDE SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, OG SKAL FORTSETTE Å GJELDE OGSÅ ETTER ENHVER OPPSIGELSE ELLER ETHVERT UTLØP AV DENNE AVTALEN ELLER DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE DET TILBYR.


20. SKADESLØSHOLDELSE


Du samtykker i å beskytte, forsvare og holde skadesløs GoDaddy og deres representanter, styremedlemmer, ansatte, agenter og tredjeparts-tjenesteleverandører mot alle krav, kostnader, utgifter, tap, ansvar og skade av alle slag (inkludert, uten begrensning, rimelige advokat-salærer) pålagt eller pådratt av GoDaddy som oppstår direkte eller indirekte fra (i) din bruk av og tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her; (ii) ditt brudd på noen bestemmelse av denne avtalen eller retningslinjene eller avtalene som er innlemmet heri; og/eller (iii) ditt brudd på noen tredjepartsrett, inkludert, uten begrensning til, noen immateriell eiendom eller annen eiendomsrett. Forpliktelsen til skadesløsholdelse under dette avsnittet skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her.


21. SAMSVAR MED LOKALE LOVER


GoDaddy gjør ingen fremstilling om eller garanti for at innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet eller tjenestene som finnes på denne siden er hensiktsmessige i alle land eller jurisdiksjoner, og tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her fra land eller jurisdiksjoner der innholdet er ulovlig eller forbudt. Brukere som velger å åpne dette nettstedet eller tjenestene som finnes her, er ansvarlige for å overholde alle lokale lover, regler og forskrifter.


22. TVISTER – BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT/MEGLING – FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL/-VOLDGIFT

LES DETTE AVSNITTET NØYE. FØLG INSTRUKSJONENE NEDENFOR HVIS DU ØNSKER Å FRAVIKE BESTEMMELSENE SOM KREVER AT DU LØSER TVISTER GJENNOM INDIVIDUELL VOLDGIFT/MEKLING.

(A) Tvister. Vilkårene i dette avsnittet skal gjelde for alle tvister mellom deg og GoDaddy, bortsett fra tvister som er regulert av retningslinjene for enhetlig løsning av tvister om domenenavn, som er omtalt ovenfor og tilgjengelig her. I denne delen av avtalen skal «tvist» bety alle tvister, krav eller handlinger som oppstår mellom deg og GoDaddy relatert til alle typer produkter/tjenester fra GoDaddy, GoDaddy sine nettsteder, disse vilkårene og alle andre transaksjoner som involverer deg og , enten det er snakk om misrepresentasjon, svindel, forsettlig skade, vedtekt, forskrift, forordning eller et annet juridisk eller rettmessig grunnlag – og betingelsene skal tolkes i den videste forstand loven tillater. DU OG GoDaddy ER ENIGE OM AT EN «TVIST», SOM DEFINERT I DISSE VILKÅRENE, IKKE SKAL OMFATTE NOEN FORM FOR KRAV ELLER SØKSMÅL FRA DEG ELLER GoDaddy NÅR DET GJELDER (i) URETTMESSIG TILEGNELSE AV FORRETNINGSHEMMELIGHETER, (ii) PATENTKRENKELSER, (iii) BRUDD PÅ ELLER MISBRUK AV OPPHAVSRETT, OG (iv) KONFLIKT MED ELLER SVEKKELSE AV VAREMERKE. I tillegg, til tross for alt annet i disse vilkårene, godtar du at voldgiftsretten, ikke en nøytral megler, kan bestemme om et krav faller innenfor ett av disse fire unntakene.

(B) Bindende megling/voldgift. Du og GoDaddy er dessuten enige om: (i) å megle i alle tvister mellom partene i henhold til bestemmelsene i disse vilkårene, (ii) at disse vilkårene representerer en transaksjon ut over én amerikansk delstat, (iii) at Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) skal være bestemmende for tolkning og håndhevelse av denne delen av avtalen, og (iv) at vilkårene i denne delen av avtalen skal fortsette å gjelde også ved en eventuell avslutning av hele avtalen. MEGLING/VOLDGIFT INNEBÆRER AT DU FRASKRIVER DEG RETTIGHETEN TIL EN DOMMER ELLER JURY I EN RETTSFORHANDLING OG AT GRUNNLAGET FOR Å ANKE ER BEGRENSET. Megleren/voldgiftsdommeren kan tildele deg samme erstatning som en domstol under offisiell jurisdiksjon, men begrenset av ansvarsbegrensningen i del 19 i denne avtalen, og kan kun erklære eller pålegge løsning til fordel for den av partene som søker en løsning, og kun i et omfang som er nødvendig for å komme frem til et resultat som er innenfor denne partens individuelle krav. I tillegg kan kostnadene ved megling/voldgift noen ganger overstige kostnadene ved rettssaker, og rettighetene til innsyn kan være mer begrenset enn i ordinær rett. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være endelig og håndheves av enhver domstol med jurisdiksjon over partene.

(C) Forliksråd/tingrett. Til tross for det som er nevnt tidligere, kan du bringe individuelle saker inn for lavere rettsinstanser i din region, dersom saken er innenfor rettsinstansens jurisdiksjon og saken bare kan føres der.

(D) Tvistemelding. I tilfelle en tvist må enten du eller GoDaddy først sende den andre parten en skriftlig erklæring om at en tvist har oppstått. Erklæringen må inneholde avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon, faktagrunnlag for tvisten, samt hvilken løsning som ønskes («tvistemeldingen»). Tvistemeldingen til GoDaddy skal adresseres til: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department («GoDaddy sin adresse for tvistemeldingen»). Tvistemeldingen blir sendt deg med rekommandert brev til den sist lagrede adressen din eller en annen av adressene som vi måtte ha i arkivene våre. Hvis GoDaddy og du ikke kommer til enighet om å løse konflikten innen seksti (60) dager etter at tvistemeldingen er mottatt, kan du eller GoDaddy starte en meglings-/voldgiftsprosedyre slik det er beskrevet i denne delen av avtalen. Etter innlevering og mottak av tvistemeldingen, er vi begge enige om å handle med gode hensikter for å søke å løse tvisten før vi eventuelt igangsetter megling/voldgift.

(E) FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL OG GRUPPEMEGLING/-VOLDGIFT. DU OG GoDaddy ER ENIGE OM AT HVER ENKELT PART KAN REISE KONFLIKTER MED DEN ANDRE PARTEN KUN SOM EN INDIVIDUELL ENHET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER MEDLEM I EN HVILKEN SOM HELST ANGIVELIG GRUPPE ELLER SOM EN REPRESENTANT FOR EN GRUPPE , INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GRUPPESØKSMÅL PÅ FØDERALT NIVÅ ELLER I AMERIKANSKE STATER ELLER GRUPPEMEGLING/-VOLDGIFT. VERKEN DU ELLER GoDaddy KOMMER TIL Å IVERKSETTE ET GRUPPESØKSMÅL, SØKSMÅL TIL STATSADVOKATEN, ELLER NOEN ANDRE SØKSMÅL DER NOEN AV PARTENE HANDLER ELLER FORESLÅR Å HANDLE SOM EN REPRESENTANT FOR ANDRE. INGEN MEGLING/VOLDGIFT ELLER ANDRE FORHANDLINGER SKAL KOMBINERES MED HVERANDRE UTEN AT PARTENE FØRST HAR ET SKRIFTIG SAMTYKKE OM ALLE MEGLINGER/VOLDGIFTER ELLER FORHANDLINGER SOM SKAL KOMBINERES.

(F) Prosedyre ved megling/voldgift. Hvis én part velger å iverksette megling/voldgift, vil denne bli forvaltet av den amerikanske voldgiftsforeningen, American Arbitration Association («AAA») og reguleres av reglene i AAAs Consumer Arbitration Rules («AAA-reglene») i samsvar med reglene angitt i disse vilkårene. Unntaket er at AAA ikke kan administrere krav fra flere saksøkere eller gruppesøksmål, ettersom partene er enige om at megling/voldgift skal begrenses til å løse kun individuelle krav. AAA-reglene finner du på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Hvis det oppstår en konflikt mellom AAA-reglene og reglene i disse vilkårene, skal reglene i disse vilkårene gjelde. Under megling/voldgift kan du bruke alle rettsmidler som ellers er tilgjengelig for deg i henhold til føderale lover, lover i enkeltstater eller lokale lover, som begrenset av ansvarsbegrensningen i avsnitt 19 i denne avtalen. Alle tvister skal løses av én enkelt nøytral megler/voldgiftsdommer, og begge parter skal ha en rimelig mulighet til å delta i utvelgelsen av denne. Megleren/voldgiftsdommeren er underlagt disse vilkårene. Megleren/voldgiftsdommeren, og ikke en føderal, enkeltstatlig eller lokal domstol eller byrå, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister som oppstår som følge av eller knyttet til tolkningen, anvendeligheten, gjennomførbarheten eller utformingen av disse vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert krav om at alle eller deler av disse vilkårene er ugyldige eller fravikelige. Megleren/voldgiftsdommeren skal også ha eksklusiv myndighet til å bestemme etter sin egen jurisdiksjon, herunder eventuelle innvendinger i forhold til voldgiftsavtalens eksistens, omfang eller gyldighet eller muligheten for megling/voldgift av ethvert krav eller motkrav. Til tross for denne brede delegasjonen av myndighet til megleren/voldgiftsdommeren, kan en domstol avgjøre det begrensede spørsmålet om hvorvidt et krav eller krav til løsning innebærer (i) urettmessig tilegnelse av forretningshemmeligheter, (ii) patentkrenkelser, (iii) brudd på eller misbruk av opphavsrett, eller (iv) konflikt med eller svekkelse av varemerke, og disse er da utelukket fra definisjonen av «tvister» nevnt ovenfor. Megleren/voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å kunne tillate enhver form for løsning som ville vært mulig ved ordinær rettergang eller ut fra rimelige hensyn. Meglerens/voldgiftsdommerens avgjørelse og eventuelle erstatningsbeløp skal være bindende for partene og inngå som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Du kan velge å delta i meglings-/voldgiftshøringer via telefon. Hvis megling/voldgift ikke gjennomføres på telefon, kan du velge om den skal skje i rimelig nærhet til selskapets adresse (eller adressen for virksomheten din, hvis du er en liten bedrift), eller i Maricopa County, Arizona.

(G) Iverksettelse av megling/voldgift. Enten det er GoDaddy eller du som velger å ta en konflikt til megling/voldgift, skal vi være enige om følgende prosedyre:

i. Skriv et krav om megling. Kravet må inneholde en beskrivelse av konflikten og omfanget av skadene som ønskes gjenopprettet. Du kan finne en kopi av et krav om megling på www.adr.org (Krav om megling: Regler for megling/voldgiftsforhandlinger med kunder»).

ii. Send en papirkopi av kravet om megling/voldgift (Demand for Arbitration) til American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043, USA.

iii. Send en papirkopi av kravet om megling/voldgift til den andre parten, og bruk samme adresse som da du sendte tvistemeldingen, eller bruk en annen adresse dere har blitt enige om.

(H) Høringsformat. I alle høringsformater skal megleren/voldgiftsmannen utstede en skriftlig avgjørelse som forklarer de viktigste funnene og konklusjonene som et resultat eller sum, hvis noe(n), er basert på. I løpet av meglingen/voldgiftsforhandlingene skal beløpet av et eventuell forlikstilbud fra deg eller GoDaddy ikke bli kjent for megleren/voldgiftsdommeren før etter at megleren/voldgiftsdommeren har bestemt seg for hvilket beløp du eller GoDaddy er berettiget til. Nye funn av eller utveksling av ikke-privilegert informasjon som er relevant for tvisten, kan være tillatt under megling/voldgift.

(I) Gebyrer og betaling ved megling/voldgift.

i. Tvister som involverer $ 75 000,00 eller mindre. GoDaddy skal straks refundere innbetalingsgebyrene dine og betale AAAs og meglerens/voldgiftdommerens avgifter og utgifter. Hvis du avviser GoDaddys siste skriftlige forlikstilbud før en megler/voldgiftsdommer ble utnevnt («GoDaddys siste skriftlige tilbud»), går tvisten videre til meglerens/voldgiftdommerens endelige beslutning (heretter kalt «resultat»), og hvis megleren/voldgiftsdommeren tildeler deg mer enn GoDaddys siste skriftlige tilbud, vil GoDaddy: (i) betale hele summen i resultatet eller $ 1 000,00, (ii) betale deg to ganger rimelige advokatkostnader, hvis noen, og (iii) tilbakebetale eventuelle utgifter (inkludert avgifter og kostnader til ekspertvitner) som med rimelighet tilfaller advokaten din for å undersøke, forberede og forfølge kravet ditt i en megling/voldgiftsforhandling. Megleren/voldgiftsdommeren skal bestemme størrelsen på gebyrer, kostnader og utgifter, med mindre du og GoDaddy blir enige om dem.

ii. Konflikter som involverer mer enn $ 75 000,00. AAA-reglene skal gjelde for betaling av dokumentavgifter og for AAAs og meglerens/voldgiftsdommerens avgifter og utgifter.

iii. Konflikter som involverer enhver sum. I en hvilken som helst megling/voldgift du starter, vil GoDaddy søke refusjon for gebyrene og utgiftene til AAA eller megler/voldgiftsmann eller arkiveringsgebyrene du utløste, bare hvis megleren/voldgiftsdommeren finner tvistemålet useriøst eller brakt inn for feil formål. I en hvilken som helst megling/voldgift GoDaddy starter, vil GoDaddy betale alle avgifter og utgifter til AAA eller megler/voldgiftsdommer. GoDaddy kommer ikke til søke refusjon for våre advokatkostnader eller utgifter i noen megling/voldgiftsak. Gebyrer og utgifter er ikke inkludert i fastsettelsen av beløpet konflikten dreier seg om.

(J) Krav eller tvister må arkiveres innen ett år. I den grad loven tillater det, skal alle krav eller tvister som denne delen av avtalen omhandler, innleveres innen ett år i form av et krav eller ved voldgift. Ettårsperioden starter fra den datoen kravet eller tvistemeldingen første gang ble registrert. Hvis kravet eller tvistemeldingen ikke er registrert innen ett år, skal kravet eller tvisten innstilles permanent.

(K) 30 dagers angrefrist. HVIS DU IKKE ØNSKER Å BINDES AV MEGLINGS-/VOLDGIFTSBESTEMMELSENE I DETTE AVSNITTET OM TVISTER, MÅ DU VARSLE GoDaddy VED Å SENDE EN E-POST TIL LEGALOPTOUT@godaddy.COM INNEN 30 DAGER FRA DATOEN DU GODTAR DISSE VILKÅRENE (MED MINDRE EN LENGRE PERIODE ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV). I e-posten må du oppgi (a) fornavn, (b) etternavn (c) adresse, (d) telefonnummer og (e) kontonummer og skrive følgende: «Jeg ønsker å velge bort meglings-/voldgiftsklausulen i GoDaddys allmenne tjenestebetingelser.» Ved å følge denne fremgangsmåten, velger du å ikke være bundet av avtalen om megling/voldgift slik de er beskrevet i GoDaddys allmenne tjenestebetingelser. Denne angreretten skal bare gjelde dersom du informerer oss innen tretti (30) dager fra datoen du først godtok de allmenne tjenestebetingelsene. Hvis du angrer deg ved å følge fremgangsmåten ovenfor, skal alle andre vilkår som er inkludert her, fortsette å gjelde – også vilkår relatert til gjeldende lov og rettsinstans(er) der juridiske tvister kan legges frem.

(L) Endringer i denne delen av avtalen. Uavhengig av bestemmelser i disse vilkårene som skulle si det motsatte, er du og GoDaddy enige om at hvis GoDaddy gjør fremtidige endringer i prosedyren for tvisteløsning og/eller bestemmelsene i fraskrivelse av gruppesøksmål (bortsett fra endring av GoDaddys adresse i disse vilkårene), skal GoDaddy varsle deg, og du skal ha tretti (30) dager fra varslingsdatoen til å motsi deg slike endringer. Hvis du avviser eventuelle fremtidige endringer, sier du deg enig i at du vil løse enhver tvist mellom oss i samsvar med beskrivelsene i denne delen av avtalen og som beskrevet i disse nåværende vilkårene, uten at noen av de foreslåtte endringene skal gjelde. Hvis vi ikke får en bekreftelse fra deg om at du motsier deg fremtidige endringer, skal du bli ansett som å ha samtykket til enhver slik fremtidig endring.

(M) Ugyldighet. Hvis en bestemmelse i denne delen av avtalen ikke er gjennomførbar, skal denne bestemmelsen bli kjent ugyldig, mens resten av disse vilkårene skal gjelde fullt og helt. Det foregående gjelder ikke forbudet mot gruppesøksmål eller det å handle som en representant for andre. Hvis forbudet mot gruppesøksmål eller det å handle som en representant for andre blir funnet å være ugjennomførbart, skal hele denne delen av avtalen være ugyldig. Vilkårene i denne delen av avtalen skal ellers gjelde også etter ethvert opphør av disse vilkårene i sin helhet.

(N) Stedsangivelse for behandling av andre kontroverser. GoDaddy og du er enig i at enhver kontrovers, ekskludert i fremgangsmåten for tvisteløsning og fraskrivelsen av gruppesøksmål i denne delen av avtalen (unntatt et individuelt søksmål av mindre omfang til forliksråd e.l.), bare skal klages inn til Superior Court of Maricopa County, Arizona eller United States District Court for District of Arizona, og at hver part herved ugjenkallelig og betingelsesløst aksepterer og underkaster seg en av disse domstolenes eksklusive jurisdiksjon for enhver slik kontrovers. Du samtykker også i å frasi deg retten til rettsak med jury i noe søksmål.


23. EIENDOM SOM IKKE ER GJORT KRAV PÅ; DVALEKOSTNADER


Vær oppmerksom på at hvis en kunde har en utestående kontosaldo (en positiv kredittbalanse) i tre (3) år eller mer av en hvilken som helst grunn og (i) ikke kan utstede betaling til en slik kunde eller (ii) GoDaddy har utstedt betaling til en slik kunde i form av papirsjekk, men sjekken aldri ble løst inn, skal GoDaddy overgi en slik kontosaldo til staten Arizona i overholdelse med gjeldende lover. Du samtykker i og godkjenner at i både tilfelle (i) og (ii) ovenfor, kan GoDaddy holde tilbake et uvirksomhetsgebyr tilsvarende det som er minst av $ 25,00 og hele den utestående kontosaldoen knyttet til en slik kunde.


24. ETTERFØLGERE OG OPPDRAGSTAKERE


Denne avtalen skal være bindende for og tre i kraft til fordel for partene hertil og deres respektive arvtakere, etterfølgere og fortredere.


25. INGEN TREDJEPARTSBEGUNSTIGELSE


Ingenting i denne avtalen skal anses for å overføre tredjepartsrettigheter eller -fordeler.


26. AMERIKANSKE EKSPORTLOVER


Dette nettstedet og tjenestene som finnes her, er underlagt eksportlovene, restriksjonene, forskriftene og administrative lover utstedt av det amerikanske handelsdepartementet, Department of Treasury office of Foreign Assets Control («OFAC»), utenriksdepartementet og andre amerikanske myndigheter (samlet omtalt som «amerikanske eksportlover»). Brukere skal ikke bruke tjenestene som finnes på dette nettstedet, til å samle inn, oppbevare eller sende teknisk informasjon eller data som er underlagt amerikanske eksportlover. Brukere skal ikke eksportere eller reeksportere, eller tillate eksport eller reeksport av, tjenestene som finnes på dette nettstedet, i strid med noen amerikanske eksportlover. Ingen av tjenestene på dette nettstedet må lastes ned eller på annet vis eksporteres eller reeksporteres (i) til (eller til en statsborger av eller innbygger i) et land som USA har handelsforbud mot, eller (ii) til noen i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte statsborgere eller det amerikanske handelsdepartementets liste over nektede personer, eller en hvilken som helst annen liste med nektede parter i henhold til amerikanske eksportlover. Ved å bruke dette nettstedet og tjenestene som omfattes her, samtykker du i forannevnte og fremstiller og garanterer at du ikke er født i eller bosatt i, eller under kontroll av, et begrenset land, at du ikke står på noen liste over nektede parter, og at du samtykker i å overholde alle amerikanske eksportlover (inkludert forskrifter for «antiboikott», «ansett eksport» og «ansett reeksport»). Hvis du bruker dette nettstedet eller tjenestene som finnes her, fra andre land eller jurisdiksjoner, gjør du det på eget initiativ. Du er også ansvarlig for å overholde lokale lover i den aktuelle jurisdiksjonen hvis og i den grad de lokale lovene gjelder og ikke er i strid med amerikanske eksportlover. Hvis slike lover er i strid med amerikanske eksportlover, skal du ikke bruke dette nettstedet eller tjenestene som finnes her. Forpliktelsene i denne delen skal gjelde utover eventuell oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her.


27. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET


Titlene og overskriftene i denne Avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol av kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelser (eller del av en bestemmelse) av denne avtalen til å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke rettskraftig, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke påvirkes derav og skal anses å være gyldig og rettskraftig i maks. utstrekning tillatt ved lov.


KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har noen spørsmål om denne avtalen, vennligst ta kontakt med oss på e-post eller vanlig post, på følgende adresse:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260, USA
legal@godaddy.com